Hässleholms kommun

Brandfarlig vara

Du som yrkesmässigt hanterar brandfarliga varor som gaser och vätskor måste söka tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten.

Stort regelverk

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Det här är brandfarlig vara

En brandfarlig vara är till exempel:

  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har en flampunkt som är lägre än 100°C, bland annat bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om brandfarliga varor och vägledning.

MSB om brandfarlig vara Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för brandfarlig vara

Du behöver ansöka om tillstånd för brandfarlig vara. Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd. Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.

Ansök om tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 376.2 kB.

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara Pdf, 253.8 kB.

Anmälan om personer med betydande inflytande för hantering av brandfarlig vara Pdf, 340.1 kB.

Vägledning för hur du fyller i din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Pdf, 194.4 kB.

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara Pdf, 330.1 kB.

Tillståndspliktig mängd

Du får hantera en viss mängd av brandfarliga varor utan att du behöver ha tillstånd. I tabellen nedan kan man urläsa den maximala mängden brandfarlig vara som får hanteras utan tillstånd. Mängden beror på typ av brandfarlig vara och typ av hantering.

Hantering

Volym (liter)


Brandfarliga

gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till 100 °C, (1)

Yrkesmässig (2), publik verksamhet

Inomhus: 2

 

Utomhus (3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus, (4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering, (5)

Gasol: 60

 

Andra gaser: 10

100

100

10 000

(1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljormed flampunkt 55-60 C.
(2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.
(3) Detta gäller under förutsättning arr även förbrukningen sker utomhus.
(4) Med utomhus anses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
(5) Detta omfattar endast privat hantering.

Så går tillståndsprocessen till

Du som ansöker om tillstånd för brandfarlig vara kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får din tillståndsansökan diarieför vi den och en tillståndshandläggare tilldelas ärendet. Du får ett svar från administratör om att din ansökan är inkommen.

2. Kontakt av handläggare

När handläggaren börjar hantera ditt ärende, tar denne kontakt med dig. Det är sedan till din handläggare du ska vända dig till vid frågor om din tillståndsansökan.

3. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar..

4. Eventuellt platsbesök

Vid behov kan tillståndshandläggaren behöva boka in ett besök hos er. Detta för att få en tydligare bild av er planerade hantering av brandfarlig/explosiv vara samt för att muntligen diskutera er tillståndsansökan.

5. Eventuell begäran om komplettering

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

6. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

7. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

8. Eventuell kontroll av anläggningen

Efter utförande av tillståndsbevis kan räddningstjänsten i vissa fall behöva komma ut på plats innan hanteringen påbörjas. I de fallen kommer det förtydligas i tillståndsbeviset.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: