Hässleholms kommun

Kostnadskalkyl för mark

När ditt företag hittat lämplig mark, kan vi ta fram en kalkyl för möjliga kostnader.

Bygglov och nybyggnadskarta

På tomten får du uppföra byggnader som är förenliga med din verksamhet, i enlighet med den detaljplan som gäller. Du måste ha bygglov, som du ansöker om vi vår e-tjänst. Vi tar ut en avgift för bygglovet.

Innan du ansöker om bygglov behöver du ha en nybyggnadskarta. Avgiften för det bestäms utifrån tomtens storlek. Utstakning av byggnaden på tomten kan göras av kommunen och avgiften bestäms av byggnadsarealen.

Fastighetsbildning

Om marken ska styckas av, eller mark ska regleras över till en befintlig fastighet, krävs en lantmäteriförrättning. Mark- exploateringsavdelningen ansöker om fastighetsbildning hos vår kommunala lantmäterimyndighet. Ungefärliga kostnader och tider går att hitta på deras hemsida.

Vatten och avlopp

För att ansluta er till det kommunala vatten och avloppsnätet tar Hässleholms Vatten AB ut en avgift enligt gällande taxa.

Elnät

Om nyanslutning av el krävs, tar nätägaren ut en avgift baserad på storlek av säkringen, samt avståndet till närmsta anslutningspunkt. En sådan punkt kan vara ett kabelskåp, en nätstation eller en stolpe. Mer information finns på nätägarens hemsida.

Fjärrvärme

Hässleholm Miljö AB producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe tätorter. Kostnaden och möjligheten att ansluta sig till fjärrvärme beror på fastighetens ändamål och var den är lokaliserad. För industrier beräknas kostnaden individuellt och baseras bland annat på ledningslängd och arbetets omfattning.

Stadsnät

I det fall ni behöver bredband till fastigheten - kontakta valfri operatör som lämnar prisförslag på anslutningen.

Lagfart

När en fastighet överlåts, eller en tomt styckas av, ska det registreras genom ansökan om lagfart. Det ska göras inom tre månader när köpet ägt rum. Kostnaden för att registrera är uppdelad på en expeditionsavgift och en stämpelskatt. Skatten tas ut på föregående års taxeringsvärde eller köpeskillingen, beroende av vilken som är störst. För fysiska personer är stämpelskatten 1.5 % och för juridiska personer 4.25 %. 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: