Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Miljöfarlig verksamhet

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Utifrån riskerna för miljön och hälsan delas den miljöfarliga verksamheten in i A-, B-, C- och U-objekt.

 

  • A-objekt kräver tillstånd från miljödomstolen
  • B-objekt kräver tillstånd från länsstyrelsen
  • C-objekt skall anmälas till miljönämnden
  • U-objekt kräver varken tillstånd eller behöver anmälas

 

Miljöbalkens hänsynsregler ställer krav på bland annat tillräckliga kunskaper, bästa teknik, försiktighetsåtgärder och hushållning med resurser och energi. Dessa gäller för alla verksamheter.

 

Anmälan till miljönämndenPDF (pdf, 107.4 kB) ska göras för verksamheter som omfattas av anmälningsplikt utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Har du frågor i samband med start eller utökning av verksamhet, byggnation, planfrågor, miljöaspekter, tillstånd, grannar m.m. så kan du få hjälp genom vår Företagslots.


Har er verksamhet fått krav att genomföra MIFO fas 2?

Har miljökontoret krävt att ni ska göra en översiktlig markteknisk undersökning enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) fas 2? Då ska ni använda blankettset A-EWord (word, 517 kB) från Naturvårdsverket för rapportering av resultaten till miljökontoret.

 

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att själv planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

 

Detta står i miljöbalken (26 kap. 19 §) och gäller för alla verksamheter. Alla ska även kunna visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

 

För anmälnings- och tillståndpliktiga verksamheter (C‑ respektive B‑verksamheter) regleras egenkontrollen i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egen-kontroll. Läs mer i miljökontorets informationsbladPDF (pdf, 201.4 kB).

 

Sidan uppdaterades 2018-04-24 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun