Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Hygienlokaler

  • Ingen giltig användare vald.

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan verksamheten tas i bruk.

Vem behöver anmäla?


Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga:

  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden.
  • Diatermi, eftersom risken för blodsmitta* är minimal då hårsäcken bränns bort.
  • Laserbehandling, eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta.
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte kommer i kontakt med händerna. Risken för blodsmitta är i dessa fall minimal.


* Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt HIV-virus.


Lokalernas utformning och hygien

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsblad där vi beskriver vilka krav som gäller lokalernas inredning, hygien och egenkontroll. Även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör följa dessa råd.


Avgifter för att handlägga en anmälan om att driva verksamhet för hygienisk behandling

Verksamheter med påtaglig hälsorisk som tatuering, piercing och skönhetsbehandlingar som innebär injektioner

5 556 kr

Verksamheter med måttlig risk som fotvård, öronhåltagning och akupunktur (öronhåltagning med sterilt smycke i engångskassett är kräver inte anmälan)

3 704 kr

Solarieverksamhet

5 556 kr

Bassängbad

Timavgift 926 kr/h

En årlig tillsynsavgift kan också komma att tas ut utöver avgiften för handläggning av anmälan. Avgiftens storlek framgår av taxebilaga 3PDF (pdf, 753 kB), taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Timavgift 926 kr/h


Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Fotograf: Ida Andersson

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Foto: Ida Andersson

Sidan uppdaterades 2019-09-09