Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Kostnadskalkyl för mark

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

När ett lämpligt område lokaliserats kan vi hjälpa till med att ta fram en kalkyl som uppskattar möjliga kostnadspunkter

Bygglov

På tomten får byggnader hänförliga till det, enligt gällande detaljplan, angivna ändamålet uppföras. Bygglov krävs fortfarande och kan sökas via stadsbyggnadskontoret, som även tar ut en avgift för bygglovet.

Innan bygglov kan sökas måste en nybyggnadskarta upprättas och avgiften för detta bestäms av tomtens storlek. Utstakning av byggnaden på tomten kan göras av kommunen och avgiften bestäms av byggnadsarealen.


Fastighetsbildning

I det fall marken behöver styckas av från en större tomt, eller mark ska regleras över till en befintlig fastighet, krävs det en lantmäteriförrätning. Mark- exploateringsavdelningen ansöker om fastighetsbildning hos vår kommunala lantmäterimyndighet, ungefärliga kostnader och tider går att hitta på deras hemsida.


Vatten och avlopp

För att ansluta er till det kommunala vatten och avloppsnätet tar Hässleholms Vatten AB ut en anslutningsavgift enligt gällande taxa.


Elnät

Om nyanslutning av el krävs tar nätägaren ut en avgift som baseras på storlek av säkringen samt avståndet till närmsta anslutningspunkt, som kan vara ett kabelskåp, en nätstation eller en stolpe. Mer information finns på deras hemsida.

Fjärrvärme

Hässleholm Miljö AB producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe tätorter. Kostnaden och möjligheten att ansluta sig till fjärrvärme beror på vad ändamålet med fastigheten är och var den är lokaliserad. För industrier beräknas kostnaden individuellt och baseras bland annat på ledningslängd och arbetets omfattning.

Stadsnät

I det fall ni behöver bredband till fastigheten så kontaktas en valfri operatör som lämnar prisförslag på anslutningen.

Lagfart

När en fastighet överlåts, eller en tomt styckas av, ska detta registreras genom ansökan om lagfart inom tre månader efter det att köpet ägt rum. Kostnaden för att registrera är uppdelat på en expeditionsavgift samt en stämpelskatt. Denna tas ut på antingen föregående års taxeringsvärde eller köpeskillingen beroende av vilken som är störst. För fysiska personer är stämpelskatten 1.5 % och för juridiska personer är den 4.25 %. 

Sidan uppdaterades 2017-08-18 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube