Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för bostäder

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun är det Mark- och exploateringsavdelningen som anvisar kommunal mark för bostäder. Vi skriver även avtal privata fastighetsägare och byggherrar.

Observera att denna sida riktar sig till näringsliv och företag. Privatpersoner som vill köpa en villatomt för att bygga småhus på hittar information om detta på sidan lediga tomter.öppnas i nytt fönster


I takt med att Hässleholms kommun växer ökar också konkurrensen om de mest attraktiva lägena. Därmed behövs riktlinjer som skapar tydliga, transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar för de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med byggherrar/exploatörer både vad avser försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.


Riktlinjerna är vägledande och ska användas som ett verktyg av alla involverade parter d.v.s. tjänstemän, politiker och byggherrar. Avsteg från riktlinjerna får göras av ansvarig nämnd när det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av en detaljplan. Se riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.PDF (pdf, 680.6 kB)

 

En markanvisning kan genomföras på flera olika sätt. Kommunen tillämpar två olika metoder för anvisning av mark, direktanvisning och markanvisningstävling. Vilken typ av markanvisning som tillämpas i det enskilda fallet beror bland annat på om lagakraftvunnen detaljplan finns, om området tidigare erbjudits för exploatering och hur stor påverkan projektet har på stadsbilden. Här hittar du aktuella detajplaner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Huvudregeln är att all marktilldelning sker i konkurrens, det vill säga att flera byggherrar ska ha möjlighet att lämna intresseanmälan och delta i en urvalsprocess.

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får mark anvisad direkt utan urvalsprocess. Direktanvisning kan bland annat tillämpas när:

  • det gäller ett unikt projekt.
  • det gäller ett känt område som tidigare funnits ute för markanvisning.
  • ett område ska ha en viss profil eller ett visst ändamål.
  • markbyte sker mellan fastighetsägare.
  • det gäller mindre överlåtelse i samband med ombyggnad eller tillbyggnad.
  • det handlar om mindre attraktiv mark.


Om kommunen uppfattar att det finns ett bredare intresse ska kommunen i första hand använda sig av markanvisningstävling.

Markanvisningstävling

Genom att arrangera  en tävling för markanvisning kan kommunen göra ett urval av intresserade byggherrar och samtidigt få rätt pris för marken. Spelreglerna för tävlingen sätts genom att Mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med andra förvaltningar tar fram specifika villkor för markområdet som ska säljas och sedan skickar ut dessa i en inbjudan via ett intresseregister. Villkoren varierar och beror bland annat på kommunens mål med området, områdets storlek, läge och om detaljplanen påbörjats eller vunnit laga kraft. De flesta tävlingar ska vara av enklare karaktär där pris ofta är en avgörande faktor så att tilldelning och byggnation kan ske snabbt. I vissa området som påverkar stadsbilden mer och där det bedöms finnas ett stort intresse från byggherrarna och allmänheten, kan tävlingarna vara mer ingående och ha större fokus på det arkitektoniska formspråket. De byggherrar som vill delta i tävlingen får lämna in ett förslag på hur de vill bebygga området utifrån gällande villkor.

Sidan uppdaterades 2017-09-06 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube