Hässleholms kommun

Så går det till att fatta beslut

Här kan du läsa om hur det går till när nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

1. Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen. Ett ärende kan även väckas av förtroendevalda i nämnderna eller i kommunfullmäktige genom motioner.

2. Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer.

3. Beredning

Att bereda ett ärende innebär att en handläggare på nämndens förvaltning skriver fram ett underlag för beslut och inhämtar de synpunkter som behövs från berörda instanser eller funktioner.

4. Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Som regel sammanträder kommunens nämnder och styrelser en gång i månaden. Ett sammanträde leds av en ordförande.

5. Beslut och protokoll

Besluten i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige ska protokollföras. Protokollet förs på ordförandens ansvar och justeras (undertecknas) av ordföranden och en eller två justerare som intygar att det som framgår av protokollet är riktigt.

Protokollet anslås på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunens officella anslagstavla

6. Expediering och arkivering

Beslutet skickas till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: