Hässleholms kommun

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut från kommunen kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning. Ett beslut som rör dig personligen överklagas med så kallat förvaltningsbesvär.

Frågor och svar om laglighetsprövning

Vilken typ av beslut överklagas med laglighetsprövning?

Kommunen fattar ofta beslut som berör många människor. Du kan med laglighetsprövning överklaga ett allmänt beslut om du till exempel anser att kommunen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Vem får överklaga?

Du som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Hässleholms kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om du berörs personligen av beslutet eller inte. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna begära laglighetsprövning.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag då kommunen meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunens officiella anslagstavla

I överklagandet ska det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Vart skickar jag överklagandet?

Ditt överklagande genom laglighetsprövning skickar eller lämnar du till förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om förvaltningsbesvär

Vilken typ av beslut överklagas med förvaltningsbesvär?

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Från den myndighet (nämnd) inom kommunen som fattat beslutet får du upplysningar om hur du ska göra för att överklaga.

Vem får överklaga?

Det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga.

Hur och när överklagar jag?

I det skriftliga överklagandet måste det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Tänk på att du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står i beslutet.

Vart skickar jag överklagandet?

Skicka ditt överklagande till den myndighet (nämnd) i kommunen som fattat ditt beslut. Adressen hittar du i upplysningen om hur du överklagar. De skickar i sin tur ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: