Hässleholms kommun

Medborgardialog

Det övergripande syftet med medborgardialog i Hässleholms kommun är att skapa en effektiv, demokratisk och lärande kommun.

Politiker och medborgare

Medborgardialog är inget nytt påfund. Samtal mellan kommunens politiker och medborgare pågår ständigt. Som medborgare är det dock inte alltid lätt att komma i kontakt med kommunens beslutsfattare. Genom att skapa en strukturerad dialogprocess blir det enklare för medborgarna att vara med och påverka kommunens utveckling. De förtroendevalda får ta del av medborgarnas kunskaper och synpunkter och beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Samtidigt får medborgarna ökad insikt och kunskap om kommunens utmaningar och den kommunala beslutsprocessen.

Delaktighet

Alla medborgare ska ha möjlighet att delta. Genom att anpassa tidpunkt, form, metod och tilltal efter syfte och målgrupp för dialogen, ges goda förutsättningar för delaktighet.

Information

Tydlig och lättillgänlig information både inför, under och efter dialogen är grundläggande för en god dialog. Resultatet av dialogen ska alltid återkopplas till medborgarna. Genom att utvärdera både själva dialogen och dess resultat kan dialogprocessen utvecklas.

Ansvar

De förtroendevalda bär det yttersta ansvaret både för medborgardialogen och för de beslut som fattas.

Lyhördhet

För att få en meningsfull dialog måste samtliga deltagare vara lyhörda för varandras åsikter och idéer.

Organisation

En medborgardialog bör initieras och beslutas av förtroendevalda i nämnder, styrelser eller kommunfullmäktige. Det finns ingen utpekad organisation för medborgardialog men kommunstyrelsen har ansvaret för att samordna dialogprocessen.

Grad av inflytande

Inför dialogen ska medborgarnas grad av delaktighet och inflytande tydliggöras och kommuniceras.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: