Hässleholms kommun

Avslutade projekt

Här kan du läsa om projekt som har avslutats inom Hässleholm kommun EU-verksamhet.

Logotyper Leader och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Info Points

InfoPoints syftade till bättre tillgänglighet och service till besökare i Hässleholms kommun.

Om projektet

Hässleholms kommun beviljades projektmedel på drygt 980 000 kronor från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Turistinformation ska finnas där besökaren är, både fysiskt och digitalt. Satsningen på InfoPoints i Hässleholms kommun innebär att besökaren kan ta del av turistinformation och service på 20 olika platser istället för att enbart hänvisa till en plats för information. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell.

Syftet med projektet var att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så sätt stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde till besökaren i Hässleholms kommun.
Målet med projektet var att etablera 20 stycken InfoPoints i Hässleholms kommun under en tvåårsperiod samt utvärdera om det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Total budget för projektet var 983 878 kronor, varav 50 procent kom från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Projekttid: 20180101 till 20200531.
Projektledare: Ida Flygare

TUGRAPP - Turisme og Grænseoverskridende App

TUGRAPP var ett INTERREG Öresundsprojekt drivet av Køge kommune. Partners var förutom Køge och Hässleholms kommuner även Visit Køge och Køge Byhistoriske Arkiv. Syftet var att utveckla en app med kulturarv och andra besöksmål för turister som innehåll. Den skulle främja gränsöverskridande turism och bidra till tillväxt i Öresundsregionen med fokus på små städers turismutbud.

Total budget för projektet var 461 000 EURO. Projektet medfinansierades med 50 procent av INTERREG Öresund och pågick från 2013-03-01 till 2014-12-31.

Kontaktperson: Carina Jönsson-Lindholm

Logotyper: EU-flaggan och Interreg IVA

Samverkan utan gränser

Visionen var att skapa en effektivare arbetsmarknad i Skåne nordost och att utveckla nya metoder för personer som har behov av flera myndigheters parallella stöd samtidigt för att ta sig vidare till den öppna arbetsmarknaden.

Viktiga parter i den kommande projektverksamheten var näringslivet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Finsam, Försäkringskassan och kommuner i Skåne nordost.

Projektet är ett samverkansprojekt som drevs mellan Hässleholms kommun och Kristianstads kommun.

Mobiliseringsfas: 2012-02-01 – 2012-08-31.
Genomförandefas: 2012-09-01 – 2014-06-30.

Logotyp EU-flaggan

Kompetensare 2.0

Projektet riktade sig till dig som är 16-29 år och är motiverad till att börja arbeta. Efter en antagningsprocess genomgick projektdeltagarna ett program i två delar: praktikintroduktion och därefter praktik.

Projektet fick finansiering från Europeiska Socialfonden
Läs mer på projektets hemsida: http://www.kompetensare.se


Kontaktperson: Ola Hall, Projektledare Kompetensare

Logotyp i lila och rosa: Kompetensare 2.0

Stationsområde Hässleholm C

Projektet var en förstudie med mål att ta fram förslag på lösningar för stationsutveckling och utbyggnad av Hässleholm C. Syftet var att skapa förutsättningar att klara den resandeökning som väntas under tioårsperioden efter projektets starttid samt de krav på kapacitet och tillgänglighet som detta medförde. Projektet genomfördes av Jernhusen, Skånetrafiken/Region Skåne, Trafikverket och Hässleholms kommun.

Total budget för projektet var 1 086 238 kronor. Projektet medfinansierades med 50 procent av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Projektet startade 2012-01-01 och avslutades 2012-12-31.

EU-flaggan

SUSA- Samhälle, utbildning, språk, arbete

SUSA-projektet var ett EU-finansierat projekt med målet att ge en snabbare och lättare ingång till arbete för korttidsutbildade invandrare/flyktingar i Hässleholms kommun.

Genom parallella insatser med språk, samhälls- och arbetsmarknadsorientering, utbildning som ”Prova på kurser” och annan aktivitet skulle projektet öka möjligheterna för personen i fråga att känna sig redo för och växa in i den svenska arbetsmarknaden och ta ett steg mot självförsörjning. Genom att möta arbetsgivarens behov med yrkes- och språkutbildning skulle båda parter få en så bra start på en arbetsrelation som möjligt.

I insatserna fanns språkstöd på deltagarens hemspråk (vid behov) för att underlätta inlärningsprocessen. Utbildningarna var utformade i samverkan med näringslivet för att på bästa sätt möta dess mål och behov.

Målet var att om möjligt få deltagare som till synes är språksvaga och korttidsutbildade att själva försörja sig enligt de föreskrifter som finns i Sverige.

Projektet pågick 2009-02-02 - 2012-10-31.

Projektledare SUSA projektet, Arbetsmarknadsenheten Hässleholm.

EU-flaggan

AVA - (Aktivitet Vägledning Arbete)

AVA var ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling i Hässleholms kommun och socialförvaltningen i Osby kommun. Projektet riktade sig till ungdomar mellan 18-24 år som stod långt från arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål:

  • Bättre samverkan mellan de myndigheter som arbetar med ungdomarn
  • Ge fler ungdomar lämpligt stöd genom utökade resurser
  • Öka andelen ungdomar som kan skrivas in på AF och få del av deras resurser
  • Öka andelen ungdomar som kan gå vidare till arbetsmarknadsförberedande insatser
  • Öka andelen ungdomar som går vidare till arbete eller studier

Projektet medfinansierades med 4 841 660 kronor av Europeiska Socialfonden (ESF), startade 2009-09-01 och pågick i tre år framåt.

EU-flaggan

Hässleholm för mångfald

Hässleholm för mångfald var ett kommunövergripande projekt som syftade till att utbilda kommunens anställda i frågor kring jämställdhet, likabehandling och integration.

Syftet var att genom ökad kunskap och medvetenhet främja likabehandling vid anställning och i den ordinarie verksamheten, motverka utanförskap och främja delaktighet för alla samt att verka för acceptans och likabehandling av alla.

Projektet medfinansierades med 4,7 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet (Socialfonden) och pågick från september 2009 till september 2012.

Hässleholms kommuns gamla logotyp, EU-flaggan och vit text på svart remsa: Hässleholm för mångfald.

Logistikpark Hässleholm Nord - förstudie avseende strategisk placering och framtida utvecklingsmöjligheter

Projektet var en förstudie med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet var att ta fram ett underlag för och utföra en positioneringsanalys för Hässleholm Nord - planerad kombiterminal och logistikpark.

Undersökningen var tänkt att resultera i en rapport som inbegriper ett lokalt såväl som regionalt och internationellt perspektiv på förutsättningarna för satsningen. Resultaten skulle vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring att utveckla samarbeten, arbeta med marknadsföring och varumärkesbyggande, samt ett underlag för att på ett tidigt stadium kunna ta beslut kring viktiga strategiska förändringar i infrastruktur eller inriktningar i arbetet/nischer på Hässleholm Nord.

Projektets totala budget var 400 000 kronor varav 200 000 kr utgjorde stöd från Regionalfonden (ERUF). Projektet är nu avslutat. Projekttid var 2009-10-01 - 2010-06-30.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: