Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Hässleholms kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Vägen till beslut


Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.


Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer.


Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteskrivelser). Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss.


Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Som regel sammanträder kommunens nämnder och styrelser en gång i månaden. Ett sammanträde leds av en ordförande.


Beslut och protokoll

Besluten i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige ska protokollföras. Protokollet skrivs av en tjänsteman. Protokollet undertecknas av ordförande, en sekreterare och en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt.

Protokollet anslås på kommunens officella anslagstavla.

 Kommunens officiella anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Expediering och arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Sidan uppdaterades