Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Offentlig handling

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där.  En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför myndigheten, när det ärende som handlingen tillhör är klart, eller, om handlingen inte tillhör något ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten.


Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (hemliga). Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax.


Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.


Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad handling och därmed inte heller allmän handling har du inte har rätt att ta del av.

Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?

Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som till exempel rör socialtjänsten. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.


Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.


Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Hur man gör för att överklaga framgår av beslutet.

Begäran om utlämnande av handling

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post eller e-post. Din begäran behandlas under kommunens ordinarie öppettider.

Sidan uppdaterades 2020-03-30