Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00

Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Ansvarsfördelning

Många olika aktörer är viktiga för skolans verksamhet. Här reder vi ut vilka som styr, ansvarar för och driver skolverksamhet i Sverige.

Riksdag och regering

Förskolan och skolan styrs av riksdag och regering genom skollagen, läroplaner och andra lagar och förordningar. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.


Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Till stöd för att följa skollag och läroplaner har Skolverket tagit fram föreskrifter, allmänna råd och juridiska vägledningar.


Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och kommunala förskolor samt bedömer ansökningar om att driva fristående skolor.


Kommunen

Barn- och utbildningsnämnden, BUN

BUN ansvarar för att  nationella och kommunala bestämmelser, som gäller för verksamheten, följs. BUN ansvarar för att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Granskning av enskilda förskolor och fritidshem ligger också under Barn- och utbildningsnämndens ansvar.


Rektor

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och vid en förskoleenhet  ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen.

Sidan uppdaterades