Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00

Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Förskola och skola

Verksamheten i kommunens förskolor, fritidshem och skolor ska enligt Skollagen kontinuerligt och systematiskt följas upp och utvecklas. Kvalitetsarbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet och en förutsättning för att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning.

Skolverkets kvalitetscirkel

www.skolverket.se

Kvalitet i förskola och skola

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det vi gör och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera  får vi kunskap om vad som leder till framgång.


Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process, se bilden, som innehåller olika faser: ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och Hur blev det?


Förskolorna använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra processerna i verksamheten.


Kvalitetsarbetet följs upp på central nivå genom bland annat en årlig kvalitetsrapport, där samtliga verksamhetsformers resultat, måluppfyllelse och utvecklingsområden redovisas.


Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete sker också genom samtal mellan utvecklingschef, biträdande utvecklingsledare, berörd verksamhetschef och rektor.

Sidan uppdaterades