Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Revisorer, kommunrevisionen

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utser varje mandatperiod nio revisorer. Kommunrevisionen ska varje år granska alla verksamheter inom Hässleholms kommun.

Revisorerna granskar kommunen

Revisorerna har till uppgift att varje år granska de verksamheter som bedrivs inom nämndernas, inklusive kommunstyrelsens, verksamhetsområden. 


Revisorerna ska granska

  • om verksamheterna sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
  • att räkenskaperna är rättvisande och
  • att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar de kommunala bolagen

Revisorerna ska på samma sätt granska de kommunala bolagen genom de lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utser. Lekmannarevisorerna väljs bland revisorerna i kommunrevisionen i samband med att kommunfullmäktige väljer styrelse i bolagen.


Årlig revisionsberättelse

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultaten av sin granskning av de olika verksamhetsområdena under det föregående budgetåret. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett särskilt utlåtande om ansvarsfrihet ska beviljas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Sidan uppdaterades