Hässleholms kommun

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska och fastighetsrelaterade uppgifter samt för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet.

Om tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för:

  • mark- och exploateringsverksamhet
  • lokalförsörjning
  • underlag, upphandling och projketledning vid ny- och ombyggnad inom nämndens ansvarsområden
  • drift och underhåll av gatu- och vägnätet.

Nämnden är även trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet.

Presidium

  • Ordförande Torsten Nilsson (M).
  • Förste vice ordförande Ulf Berggren (SD).
  • Andre vice ordförande Benny Petersson (S).

Tekniska nämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under tekniska nämnden finns ett utskott, tekniska nämndens arbetsutskott.

Tekniska nämndens förvaltning

Tekniska förvaltningen ansvarar för att genomföra tekniska nämndens beslut.

Tekniska förvaltningen

Mötestider, protokoll med mera

Tekniska nämndens kallelser, protokoll och mötestider

Alla politiker i tekniska nämnden Länk till annan webbplats.

Tekniska nämndens reglemente Pdf, 340.1 kB.

Tekniska nämndens delegeringsregler Pdf, 463.5 kB.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut till nämnden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

  • Arbetsutskottets ordförande Torsten Nilsson (M).
  • Arbetsutskottets förste vice ordförande Ulf Berggren (SD).
  • Arbetsutskottets andre vice ordförande Benny Petersson (S).

Arbetsutskottets mötestider, protokoll med mera

Tekniska nämndens arbetsutskott kallelser, protokoll och mötestider

Alla politiker i tekniska nämndes arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: