Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Socialförvaltningen

Känns livet lite oroligt och trassligt – då kan du vända dig till socialtjänsten. Vi arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksfrågor.

Vi ansvarar även för tolkservice och tillståndsgivning för alkoholservering.

Vår värdegrund

Socialtjänstens värdegrund bygger på att alla människor är lika värda och att man ska ha rätt till social trygghet, vård och omsorg. Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, och att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.


Förvaltningens tre verksamhetsområden

Helhetssyn

En vägledande princip är att verksamheten ska präglas av en helhetssyn i stället för symtomtänkande. Detta innebär bland annat att en enskilds eller en grupps sociala situation och de problem som den enskilde eller

gruppen har ska ses i förhållande till hela den sociala miljön. Inte bara familjen och närmiljön hör hit utan också den enskildes förhållanden i vidare mening. Det rör bland annat frågor om möjlighet att få arbete

och bostad och att undvika utslagning, segregation och fattigdom. Helhetssynen förutsätter ett samarbete över sektorsgränserna.


Frivillighet och självbestämmande

Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande inom socialtjänsten. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon ska ta emot erbjudanden om en viss social tjänst. Det är den enskilde som gör valet dock inom ramen för befintliga resurser. Frivillighet och självbestämmande innebär inte att socialtjänsten ska

vara kravlös. Till socialtjänstens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den enskilde för en viss insats.


Normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet

Andra vägledande principer inom socialtjänsten är att stöd- och hjälpinsatser ska ”normaliseras” så att människor inte känner sig stämplade eller utpekade. Av närhetsprincipen följer att insatser i hemmet går före vård utanför hemmet och att vården ska anordnas så nära hemmet som möjligt.


Det får dock inte innebära att flexibiliteten går förlorad genom standardlösningar. Insatserna måste anpassas till den enskildes aktuella förutsättningar och behov, vilket betyder att socialtjänsten måste förfoga över ett brett register av handlingsalternativ när det gäller individuellt inriktade insatser. För den enskilde är det också viktigt att insatserna så långt möjligt genomförs av samma personal, vilket följer av den s.k. kontinuitetsprincipen.


Socialchef Sus Lantz.

Sidan uppdaterades