Kansliavdelningen

Kansliavdelningen har ett helhetsansvar för ärendeberedningsprocessen knuten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inkluderande sekreterarskapet.

Om kansliavdelningen

Kansliavdelningen hanterar den politiska ledningens administration, svarar för den centrala ärendehanteringen och diarieföring. Juridiska råd och juridisk service ges inom kommunen och till bolagen. Ansvarar för kommunarkivet, biträder överförmyndaren, ansvarar för förberedelse och genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Kansliavdelningen arbetar också med kvalificerade utredningar samt utvecklingsarbete och omvärldsanalys inom administration och juridik.

Huvudsakliga uppgifter:

  • Hantera den politiska ledningens administration.
  • Ansvara för den slutliga ärendeberedningen.
  • Svara för sekreterarskapet i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.
  • Registrera ärenden som inkommer till kommunen och bestämma om ärendets fortsatta handläggning.
  • Ge juridisk rådgivning och service till kommunens förvaltningar och bolag.
  • Ansvara för kommunarkivet.
  • Biträda överförmyndaren.
  • Förbereda och genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.
  • Övergripande service till kommunledningsförvaltningen.

Sidan uppdaterades