Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

281 80 HässleholmEkonomichef

Eva-Lotta Svensson

Telefon: 0451-26 80 64

 

Skicka meddelande till

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är kommunens centrala ekonomi- och upphandlingsfunktion och har ett övergripande ansvar för styrning, samordning och utveckling inom dessa områden. 

Om ekonomiavdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunövergripande ekonomisk planering, löpande ekonomisk uppföljning, års- och delårsbokslut, årsredovisning, målstyrning, placerings- och finansieringsfrågor, löpande redovisning, skatte- och momsfrågor, kassa-, debiterings-, krediterings- och krav verksamhet. Upphandlingsverksamheten svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar samt genomför avtalsuppföljningar och interna uppföljningar.


Avdelningen fungerar som en stödfunktion till förvaltningarna i ekonomi- och upphandlingsfrågor och har systemansvar för kommunens ekonomi-, upphandlings- och uppföljningssystem.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Strategisk plan och budgetramar
 • Årsbudget och flerårsplan
 • Bokslut och årsredovisning
 • Månaduppföljning
 • Delårsrapport
 • Pensionskapitalförvaltning
 • Intern kontroll
 • Målstyrning
 • Systemförvaltning, ekonomisystem
 • Systemdokumentation
 • Kassafunktion
 • Anläggningsregister
 • Debiteringsfunktion
 • Kundreskontra
 • Kravverksamhet
 • Moms- och skattefrågor
 • Skattedeklarationer och finansstatistik
 • Stiftelseredovisning
 • Leasingfrågor
 • Upphandlingar, kommunövergripande och specifik
 • Utredningar

Sidan uppdaterades