Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Utvecklingsprojekt

Arbetsmarknadsförvaltningen driver flera

utvecklingssprojekt. Många av dem finansieras helt eller delvis av externa medel.

Pågående projekt

 • Framsteget
  Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm. Projektet finansieras av Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbyggsutveckling.
 •  
 • Förstärkt Etablering
  Projektet Förstärkt etablering syftar till att skapa samverkan över organisation och förvaltningsgränser för att underlätta den nyanländes etablering. Projektet finanieras av Länstyrelsen.

 • Språk, arbetsmarknad och hälsa
  Projektet fokuserar på tre områden för att stärka integrationsprocessen. Målet är att öka nyanländas självständighet och inkludering i det svenska samhället. Projektets verksamhetsdelar är svenskundervisning för föräldralediga, cykelkurser och studiebesök på arbetsplatser för nyanlända. Projektet genomförs i samarbete med flera verksamheter i kommunen. Det finansieras av Länsstyrelsen.

 • Strategisk Samverkan i Skåne Nordost, SiS
  I projektet ska vi hjälpa kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. SiS är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

 • Origo
  Projektet är en fortsättning på RSFI, där man utvecklat nya metoder för hållbart integrationsarbete. Origo ska identifiera och skapa nya metoder för nyanländas egenförsörjning. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
  Läs mer om Origo.

 • En väg in
  Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.

  I projektet kommer vi vidareutveckla metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet är att deltagarna genom dessa insatser ska bli bättre rustade för att gå ut i en anställning. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

 • Vägen mot arbete
  Projeketet syftar till att öka självförsörjningen för tredjelandsmedborgare i kommunen och på så vis både bredda och fördjupa kommunens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen.

  I projektet ska vi utveckla nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi ska även utveckla samverkan mellan de aktörer som arbetar med just denna målgrupp. Drivs med stöd av Migrationsverket och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

 • Vägen till integration
  Syftet är att stödja språkinlärning och kunskap om det svenska samhället hos asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Avslutade projekt

 • Integrationsprojektet RSFI
  har under tre år (2016-19) arbetat med att utveckla nya metoder för ett bra integrationsarbete. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Hässleholms kommun.
  Här kan du läsa mer om RSFI-modellen.

Sidan uppdaterades