Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Nämnder och förvaltningar

Hässleholms kommun har nio nämnder och åtta förvaltningar. Varje nämnd, med undantag av valnämnden, styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner utför det arbete som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som de politiska nämnderna beslutar om.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje år fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter. För att nämnderna ska kunna uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om, får de en budget att använda.

Nämnderna ska ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomföra dessa beslut.

Kommunfullmäktige


Våra nämnder

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

 

Förvaltningar

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.


Foto av Bengt-Arne Persson

Bengt-Arne Persson Foto: Ida Forsberg

Kommundirektör

Bengt-Arne Persson är kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemanna-organisationen. Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.

 

Sidan uppdaterades