Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor, såsom utbildning och omsorg, gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra.

Medborgare väljer kommunfullmäktige

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Vid allmänna val är det medborgarna i kommunen som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. I kommunen är det kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen. 


Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder

I en kommun är det kommunfullmäktige som utser styrelser och nämnder för att sköta det fortlöpande arbetet. I en kommun är det kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.


För att inte kommunstyrelsens arbete ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.


I en kommun är det kommunfullmäktige som fastslår de övergripande målen. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.


Det kommunala självstyret

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlighet och sekretess styr kommunens arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.


Kommunen beslutar hur resurser ska fördelas och arbetsuppgifter hanteras. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomstkällor. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.


Detta ska kommunen erbjuda invånarna

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med region och landsting)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

Detta är frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning

Sidan uppdaterades