Avslutade projekt

InfoPoints

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i Hässleholms kommun.

sven

Om projektet

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.
Turistinformation ska finnas där besökaren är, både fysiskt och digitalt. Satsningen på InfoPoints i Hässleholms kommun innebär att besökaren kan ta del av turistinformation och service på 20 olika platser istället för att enbart hänvisa till en plats för information. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell.


Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så sätt stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde till besökaren i Hässleholms kommun.
Målet med projektet är att etablera 20 stycken InfoPoints i Hässleholms kommun under en tvåårsperiod samt utvärdera om det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.


Total budget för projektet är 983 878 kr, varav 50 % procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Projekttid: 20180101 till 20200531.


Projektledare
Ida Flygare, Hässleholm Tourist Information, Hässleholms kommun


TUGRAPP - Turisme og Grænseoverskridende App

TUGRAPP är ett INTERREG Öresundsprojekt drivet av Køge kommune. Partners är förutom Køge och Hässleholms kommuner även Visit Køge och Køge Byhistoriske Arkiv. Syftet är att utveckla en app med kulturarv och andra besöksmål för turister som innehåll. Den ska främja gränsöverskridande turism och bidra till tillväxt i Öresundsregionen med fokus på små städers turismutbud.


Total budget för projektet är 461 000 EURO. Projektet medfinansieras med 50% av INTERREG Öresund och pågår från 2013-03-01 till 2014-12-31.
Kontaktperson: 

Carina Jönsson-Lindholm, Hässleholms turistbyrå, Hässleholms kommun.Europeiska unionen, Interreg IV A


Samverkan utan gränser

Visionen är att skapa en effektivare arbetsmarknad i Skåne nordost och att utveckla nya metoder för personer som har behov av flera myndigheters parallella stöd samtidigt för att ta sig vidare till den öppna arbetsmarknaden.

Viktiga parter i den kommande projektverksamheten är näringslivet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Finsam, Försäkringskassan och kommuner i Skåne nordost.

Projektet är ett samverkansprojekt som kommer att bedrivas mellan Hässleholms kommun och Kristianstads kommun.

Mobiliseringsfas: 2012-02-01 – 2012-08-31.
Genomförandefas: 2012-09-01 – 2014-06-30.

Europeiska unionen, socialfonden


Kompetensare 2.0

Projektet riktar sig till dig som är 16-29 år och är motiverad till att börja arbeta. Efter en antagningsprocess genomgår du som blivande Kompetensare ett program i två delar: praktikintroduktion och därefter praktik

Projektet får finansiering från Europeiska Socialfonden
Läs mer på projektets hemsida: http://www.kompetensare.se


Kontaktperson: Ola Hall, Projektledare Kompetensare

Tel: 0734-35 67 27

2.0 Kompetensare


Stationsområde Hässleholm C

Projektet är en förstudie med mål att ta fram förslag på lösningar för stationsutveckling och utbyggnad av Hässleholm C. Syftet är att skapa förutsättningar att klara den resandeökning som väntas under de närmaste tio åren samt de krav på kapacitet och tillgänglighet som detta medför. Projektet genomförs av Jernhusen, Skånetrafiken/Region Skåne, Trafikverket och Hässleholms kommun.

Total budget för projektet är 1 086 238 kronor. Projektet medfinansieras med 50% av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Projektet startade 2012-01-01 och avslutades 2012-12-31.

Europeiska regionala utvecklingsfonden, En investering för framtiden


SUSA- Samhälle, utbildning, språk, arbete

SUSA projektet är ett EU-finansierat projekt med målet att ge en snabbare och lättare ingång till arbete för korttidsutbildade invandrare/flyktingar i Hässleholms kommun.

Genom parallella insatser med språk, samhälls- och arbetsmarknadsorientering, utbildning som ”Prova på kurser” och annan aktivitet ökas möjligheterna för personen i fråga att känna sig redo för och växa in i den svenska arbetsmarknaden och ta ett steg mot självförsörjning. Genom att möta arbetsgivarens behov med yrkes- och språkutbildning kan båda parter få en så bra start på en arbetsrelation som möjligt.

I insatserna finns språkstöd på deltagarens hemspråk (vid behov) för att underlätta inlärningsprocessen. Utbildningarna är utformade i samverkan med näringslivet för att på bästa sätt möta dess mål och behov.

Målet är att om möjligt få deltagare som till synes är språksvaga och korttidsutbildade att själva försörja sig enligt de föreskrifter som finns i Sverige.

Projektet pågår 2009-02-02 - 2012-10-31.

Projektledare SUSA projektet, Arbetsmarknadsenheten Hässleholm.

Europeiska socialfonden


AVA - (Aktivitet Vägledning Arbete)

AVA är ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling i Hässleholms kommun och socialförvaltningen i Osby kommun. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 18-24 år som står långt från arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål:


  • Bättre samverkan mellan de myndigheter som arbetar med ungdomarn
  • Ge fler ungdomar lämpligt stöd genom utökade resurser
  • Öka andelen ungdomar som kan skrivas in på AF och få del av deras resurser
  • Öka andelen ungdomar som kan gå vidare till arbetsmarknadsförberedande insatser
  • Öka andelen ungdomar som går vidare till arbete eller studier


Projektet medfinansieras med 4 841 660 kr av Europeiska Socialfonden (ESF), startade 2009-09-01 och pågår i tre år framåt.

Läs mer på projektets webbplats.

Europeiska socialfonden


Hässleholm för mångfald

Hässleholm för mångfald är ett kommunövergripande projekt som syftar till att utbilda kommunens anställda i frågor kring jämställdhet, likabehandling och integration.

Syftet är att genom ökad kunskap och medvetenhet främja likabehandling vid anställning och i den ordinarie verksamheten, motverka utanförskap och främja delaktighet för alla samt att verka för acceptans och likabehandling av alla. Läs mer på projektets webbplats.

Projektet medfinansieras med 4,7 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet (Socialfonden) och pågår från september 2009 till september 2012.

Hässleholm för mångfald


Logistikpark Hässleholm Nord - förstudie avseende strategisk placering och framtida utvecklingsmöjligheter

Projektet är en förstudie med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att ta fram ett underlag för och utföra en positioneringsanalys för Hässleholm Nord - planerad kombiterminal och logistikpark.

Undersökningen ska resultera i en rapport som inbegriper ett lokalt såväl som regionalt och internationellt perspektiv på förutsättningarna för satsningen. Resultaten ska vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring att utveckla samarbeten, arbeta med marknadsföring och varumärkesbyggande, samt ett underlag för att på ett tidigt stadium kunna ta beslut kring viktiga strategiska förändringar i infrastruktur eller inriktningar i arbetet/nischer på Hässleholm Nord.

Projektets totala budget är 400 000 kr varav 200 000 kr utgör stöd från Regionalfonden (ERUF). Projektet är nu avslutat. Projekttid var 2009-10-01 - 2010-06-30.

Sidan uppdaterades