Hässleholms kommun

Så fungerar en kommun

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor, såsom utbildning och omsorg, gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra.

Medborgare väljer kommunfullmäktige

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Vid allmänna val är det medborgarna i kommunen som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. I kommunen är det kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen. 

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och övriga nämnder för att sköta det fortlöpande arbetet. De förtroendevalda som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.
Kommunfullmäktige utser även styrelserna till de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Därutöver ansvarar varje nämnd för den löpande verksamheten inom sitt området. En nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har omsorgsnämnden en förvaltning som heter omsorgsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Det kommunala självstyret

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlighet och sekretess styr kommunens arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Kommunen beslutar hur resurser ska fördelas och arbetsuppgifter hanteras. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomstkällor. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: