Hässleholms kommun

Stadgar

Hässleholms stadsbyggnadspris stadgar i sin helhet.

§ 1 Syfte

Hässleholms kommuns stadsbyggnadspris delas ut till byggnader, bebyggelsemiljöer eller anläggningar som parker eller torg i Hässleholms kommun, som genom god gestaltning utvecklat arkitektoniska kvaliteter, befintlig kulturmiljö samt den lokala identiteten. Priset ska bidra till att öka intresset för god arkitektur och innovativt byggande genom att uppmärksamma projekt som skapat väl gestaltade livsmiljöer, samt bidragit till att förstärka staden Hässleholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvaliteter.

§ 2 Kriterier

Stadsbyggnadsprojekten som premieras ska bidra till en långsiktig hållbarhet och kan både vara något som förgyller människors vardagsmiljöer eller något som utgör ett landmärke utåt för att få människor att fastna för de kvaliteter som Hässleholm besitter.

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas

  • En ny byggnad, privat som offentlig, som genom sin utformning förmedlar en nyskapande tanke om vad Hässleholms kommun är, genom att anpassa sig till den befintliga miljön eller genom att kontrastera och vara med och skapa kommunens identitet. Både anpassning och kontrast kan göras genom byggnadens skala, materialval och detaljering, och bör innehålla ett mått av nytänkande. Kontrasterande arkitektur ska placeras in i den befintliga miljön med stor fingertoppskänsla och ska med sin utformning berika omgivningen. Känsligt utförda detaljer med särskild omtanke om skalan och placeringen närmast människan är aspekter som premieras.
  • En om- eller tillbyggnad eller restaurering av byggnad eller bebyggelsemiljö som genom goda arkitektoniska värden bygger vidare på Hässleholms kommuns kulturhistoriska kvaliteter. Det kan vara både genom att skapa kontraster eller att på ett respektfullt sätt tillvarata de kulturhistoriska värdena. Bedömningen ska utgå från hur helheten samspelar med materialval och detaljer på ett sätt som både bevarar den ursprungliga byggnadens konstnärliga och kulturella särart och tillför nya arkitektoniska värden.
  • En stadsmiljö som en park eller ett torg, en bebyggelsemiljö eller ett landskapsprojekt som bidrar till en väl utformad livsmiljö. Projektet ska utmärkas av god gestaltning i helhet och detaljering, där materialval samspelar med funktioner. En väl fungerande rumslighet med goda gröna kvaliteter ska premieras.

§ 3 Nominering

Nominering till stadsbyggnadspriset kan göras av vem som helst. Nomineringen kan även göras av jurymedlemmar. Projektet som nomineras ska vara uppfört i Hässleholms kommun, och ska ha tillkommit företrädesvis de senaste fem åren.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska senast den 1 juni genom olika kommunikationskanaler tillkännage att miljö- och stadsbyggnadsnämndens stadsbyggnadspris kan sökas och att skriftliga förslag ska ha inkommit senast den 31 augusti.

§ 4 Jury

En jury väljer ut vinnaren till stadsbyggnadspriset bland de nominerade förslagen, med en motivering till sitt val. Ordförande i juryn är miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Övriga jurymedlemmar är 1:e och 2:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, planchef samt bygglovschef. Arbetsgruppen kan utökas med specialistkompetens vid behov.

§ 5 Pris

Stadsbyggnadspriset är ett hedersomnämnande som kan delas ut årligen. Priset består av en unik bronsplakett att sätta upp på byggnaden eller vid anläggningen, samt diplom som delas ut till de personer som varit särskilt viktiga för projektets tillblivelse och goda resultat. Vinnaren tillkännages i samband med Hässleholms kommuns galakväll eller vid ett separat tillfälle senast den 30 november.

§ 6 Dokumentation

Dokumentation av det vinnande projektet i form av bilder, ritningar och beskrivning ska samlas in och bevaras digitalt, med syfte att möjliggöra publikationer om priset i samband med jubileum et cetera. Tillstånd för publicering ska samlas in i samband med pristilldelningen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: