Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Samråd om vatten som påverkas av vattenkraft - förslag till miljökvalitetsnormer

Det gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade vatten och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

Alla som vill får lämna synpunkter senast den 30 april 2021.

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats. 

Följande handlingar ingår i samrådet:

 • Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft, vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024
 • Metoder (bilaga A)
 • Övergripande statistik (bilaga B)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistrikt (bilaga C)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistrikt (bilaga D)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt (bilaga E)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistrikt (bilaga F)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistrikt (bilaga G)


Samråd om vattenförvaltning - miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samråd om vattenförvaltning - Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendisktrikt

Den 1 november 2020 – 30 april 2027 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Alla som vill får lämna synpunkter senast den 30 april 2021.

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats.

Följande handlingar ingår i samrådet:

 • Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
 • Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
 • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
 • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvens-beskrivning (MKB).


Samråd om vattenförvaltning - Södra och Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar


 • Econova Garden AB har gett in prövotidsredovisning med förslag till slutliga villkor för täktverksamhet på fastigheten Åbuen 1:17, Hässleholms kommun. Handlingar hålls tillgängliga hos aktförvaren i Hässleholms kommun till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.
 • Johanssons Berg i Heljalt AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom
  Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor enligt miljöbalken för utsläpp av vatten från täktverksamhet inom fastigheten Gumlösa 21:13 i
  Hässleholms kommun.
  Sökande: Johanssons Berg i Heljalt AB.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2021.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i Hässleholms kommun.
 • Ansökan om slutligt villkor för utsläpp av kolmonoxid från sågverksverksamheten på fastigheterna Hästveda 55:1 och 6:49 i Hässleholms kommun. VIDA HN AB har gett in prövotidsredovisning. Sökande: VIDA HN AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökad verksamhet vid Beleverket, Hässleholm 87:10, Hässleholms kommun.
  Sökande: Hässleholm Miljö AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för bitumenemulsionstillverkning på fastigheten Röinge 42:1, Hässleholms kommun.
  Sökande: Svevia AB.
 • Förslag till skyddsområde för vattentäkten vid Galgbacken, Hässleholms kommun.
  Sökande: Hässleholms Vatten AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täktverksamhet på fastigheten Angsholm 4:1, Hässleholms kommun.
  Sökande: Bröderna Hall AB.
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för planerad verksamhet i Tyringe, produktion av polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) på fastigheten Rådjuret 11, Hässleholms kommun.
  Sökande: SwedSafe AB.
 • Ansökan om ändring av villkor för täktverksamhet vid Svenstorp på fastigheten Torups-Svenstorp 3:5 i Hässleholms kommun.
  Sökande: NCC Industry AB.

Sidan uppdaterades