Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27

Skicka meddelande till

Ventilationskontroll

Ventilation är viktigt för ett tillfredsställande inomhusklimat. Funktionen kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Intervaller för återkommande besiktning:

 • En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation, 3 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation, 6 år


Olika typer av ventilationer

 • FT-ventilation avser fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • F-ventilation avser fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. 
 • S-ventilation avser självdragsventilation.
 • FTX- och FX-ventilation avser FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 • Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.
 • Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.
 • OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.
 • Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.
 • Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder

Sidan uppdaterades