Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Sanering av PCB

PCB är ett miljögift som är förbjudet att använda idag. Trots detta finns det kvar i många byggnader. För att begränsa spridningen finns det krav på inventering och sanering.

Inventering

Byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956‑1973 ska inventeras på PCB. Detta gäller dock inte en- och tvåbostadshus. Enligt gällande lagstiftning ansvarar fastighetsägaren för att inventering görs. Resultatet från inventeringen ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sanering

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska dessa saneras. Tiden för att sanera industribyggnader gick ut den 30 juni 2016. För övriga byggnader och anläggningar gick tiden för genomförd sanering ut den 30 juni 2014. Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligen till tillsynsmyndigheten.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Sidan uppdaterades