Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Miljöfarlig verksamhet

  • Ingen giltig användare vald.

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

I miljöprövningsförordningen klargörs om din verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.


Det innebär att du kan behöva söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljö- och stadsbyggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan minst sex veckor innan start av verksamheten.


Hänsynsreglerna

Miljöbalkens hänsynsregler ställer krav på bland annat tillräckliga kunskaper, bästa möjliga teknik, försiktighetsåtgärder och hushållning med resurser och energi. Dessa gäller för alla verksamheter.

Blankett för anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska göras till miljö- och stadsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 201 kB) för verksamheter som omfattas av anmälningsplikt utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Har du frågor i samband med start eller utökning av verksamhet, byggnation, planfrågor, miljöaspekter, tillstånd, grannar m.m. så kan du få hjälp genom vår Företagslots.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att själv planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa.


Detta står i miljöbalken (26 kap. 19 §) och gäller för alla verksamheter. Alla ska även kunna visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.


För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter (C‑ respektive B‑verksamheter) regleras egenkontrollen i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egen-kontroll. Läs mer i miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens informationsbladPDF (pdf, 201 kB).

Sidan uppdaterades 2020-06-29