Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Cisterner

Du som äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att installation, lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Installera en ny cistern

I de flesta fall ska information lämnas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan en cistern ska installeras.PDF (pdf, 303 kB) Avgiften för handläggning av inkommen information är enligt fastställd taxa 2 094 kr under 2021.


Informationsplikt innan installation gäller för:

  • Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Ovanstående gäller oavsett om cisternen är placerad inomhus eller utomhus. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska informeras i god tid innan installationen.

Tillstånd kan behövas för hantering av brandfarliga och explosiva varor, läs mer på räddningstjänstens sida om brandfarlig och explosiv vara.

Även bygglov kan krävas för installation av en cistern. Vänd dig till kontaktcenter för frågor, 0451-26 70 00.

Vid alla typer av kontroller av cisterner ska ett ackrediterat företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster användas.

 

En kopia av alla kontroller som har utförts enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

En cistern med anslutna rörledningar och slangledningar ska installationskontrolleras efter installation. Undantag finns för mobila cisterner.

Cisterner som är placerade inomhus eller utomhus ovan mark och cisterner som är placerade i mark ska kontrolleras regelbundet


Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern kontakta ett ackrediterat företag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.


Efter kontroll av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. En kopia av alla kontroller som har utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps föreskrifter ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen genomgått omfattande reparationer.

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i en byggnad ska du snarast meddela detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Om marken måste saneras ska du göra en skriftlig anmälan innan du påbörjar saneringen.

En miljösanktionsavgift kan tas ut om du inte följer de föreskrifter som gäller för cisterner. Miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

  • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll kostar 3 000 kronor.
  • Att inte utföra återkommande kontroll kostar 2 000 kronor.
  • Att inte informera om installation av en cistern kostar 1 000 kronor.

Innan du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör även tas bort för att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Om cisternen är markförlagd och svåråtkomlig, fyll den med sand för att undvika framtida sättningsskador.


Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Omhänderta oljerester och mätare som innehåller kvicksilver som farligt avfall. Gräv bort förorenad jord i anslutning till cisternen och påfyllnadsröret och lämna som farligt avfall. Om marken är förorenad är ni skyldig att anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


 

Sidan uppdaterades