Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Buller

  • Ingen giltig användare vald.

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter. Om du störs av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar bullret.

Vad är buller?

Buller definieras som allt oönskat ljud. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person och hur vi påverkas av buller beror bland annat på i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar.


De flesta personer som störs av buller bor i tätorter och klagomål på dålig ljudisolering är ett välkänt problem. Att utsättas för trafikbuller i hemmet är mycket vanligt. Andra bullerkällor i hemmet kan vara buller från restauranger, fläktar, industrier och grannar. I arbetslivet kan buller och höga ljudnivåer vara ett arbetsmiljöproblem och orsaka hörselskador. Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning.

Vad gör jag om jag störs av buller?

  1. Ta kontakt med källan till bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik - försökt prata med din granne.
  2. Ta kontakt med din fastighetsägare.
  3. Om inget av ovanstående fungerar - ta kontakt med oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.Vid bedömning av buller inne i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Där finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.


Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard. Folkhälsomyndighetens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller.


Riktvärden om buller inomhus (Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13)

Bullertyp

Ljudnivå decibel A-vägt

Ekvivalent (genomsnitt)

= 30 (dBA eq)

Maximalt (exempelvis dunsar och slammer)

= 45 (dBA eq)

Ljud med hörbara tonkomponenter

= 25 (dBA eq)

Ljud från musikanläggningar

= 25 (dBA eq)


Buller från industrier och andra verksamheter, inklusive ljud från fläktar, kylanläggningar och värmepumpar, bedöms generellt enligt de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se tabellen nedan. 

 

Vid problem med buller måste det alltid göras en bedömning i varje enskilt fall. Riktvärdena är ett stöd i bedömningen av om bullret är en olägenhet. Värdena ska användas vid befintliga bostäder samt vid skolor, förskolor och vårdlokaler. När man planerar för nya bostäder gäller andra riktvärden som du kan läsa mer om i Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om det finns ett tillståndsbeslut eller en godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa.

 

Riktvärden i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (utomhus vid fasad och uteplats

Ljudnivå från industri eller annan verksamhet (frifältsvärde)

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

Friluftsområden

Dag 06-18

50 (dBA eq)

40 (dBA eq)

Kväll 18-22 samt helg

45 (dBA eq)

35 (dBA eq)

Natt 22-06

40 (dBA eq)

35 (dBA eq)

 

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (NFS 2004:15). Verksamhetsutövaren för en byggplats bör genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivningskartläggning ta fram underlag för bedömning av störningspåverkan för omgivningen.

 

Undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. Om de boende i omgivningen blir störda av buller från byggarbetsplatser är det verksamhetsutövaren som ska kontaktas i första hand.

Mätningar ska alltid ske av ackrediterade eller auktoriserade akustikkonsulter, som ska använda kalibrerade instrument och mäta efter de svenska standarder som finns. Akustikkonsulter hittar man i Gula sidorna (Eniro) under ingenjörer.


 

Sidan uppdaterades 2019-10-28