Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Brandskydd

Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation göras, dock ej för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd stämmer med kraven i kap 5 BBR.

I brandskyddsdokumentationen ska det bland annat framgå:


  • Byggnadens och dess komponenters utformning avseende brandskydd och bärförmåga vid brand
  • Plan för drift och skötsel
  • Eventuell anpassning med hänsyn till räddningstjänstens förmåga
  • Förutsättningar som kan innebära begränsningar för hur byggnaden används, till exempel maximalt personantal, brandbelastning etc.


Brandskyddsdokumentation är ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer såsom arkitekt, konstruktör, VVS och el.

 

Brandskyddsdokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet. Informationen ska kontinuerligt kompletteras och förändras i takt med projekteringen. En brandskyddsdokumentation bör göras av en brandkonsult eller någon med rätt brandteknisk kompetens. Dokumentationen bör alltid granskas av någon annan person med rätt kompetens.

 

Sidan uppdaterades