Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm 

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52


Personal

Kontaktuppgifter till personalen


Projekt på arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling. Vi driver ofta projekt med syfte att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

Projekt

Arbetsmarknadsenheten utvecklar nya metoder för att minska arbetslösheten. Foto: Jörgen Johansson.

Pågående projekt

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet kommer vi vidareutveckla metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet är att deltagarna genom dessa insatser ska bli bättre rustade för att gå ut i en anställning.

 

En väg in finansieras av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.


Läs fullständig projektansökan

Projektansökan En väg in Pdf, 918 kB. (Pdf, 918 kB)

Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som ska bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm.


Idén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning. På detta vis avser projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.

 

Framsteget finansieras med hjälp av Leader.


Projektägare: Hässleholms kommun

Hässleholmsprojektet Origo skapar individanpassade vägar ut i arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden.


Unikt projekt

Metoderna i Origo bygger på RSFI-modellen, som också tagits fram i Hässleholm. Teamet bakom RSFI skapade en modell baserad på landa, lära och arbete. Modellen tar vara på individens kompetens och motivation att lära svenska, förstå samhället och ta sig vidare till egenförsörjning.

Origo

Origo betyder skärningspunkt. Erfarenheterna från RSFI visar att det ofta är mellan etableringstillvaro och självförsörjning som individen har svårt att förstå de krav som ställs. Detta gäller kanske särskilt den som kommer från helt andra villkor och en annan kultur. I Origo hjälper vi deltagarna i projektet med de kunskaper och färdigheter som behövs får att kunna och våga komma vidare.


Projektets målgrupp är individer med funktionsvariationer eller misstänkt fysisk eller psykisk ohälsa. Utifrån detta arbetar projektet också med arbetsförmågebedömningar och eventuella anpassningar på praktik- och arbetsplatser.


Origo finansieras av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Projektets målgrupp är arbetslösa tredjelandsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet ska vi utveckla nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi ska även utveckla samverkan mellan de aktörer som arbetar med just denna målgrupp.


Genom dessa insatser är målet även att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

 

Vägen mot arbete finansieras med hjälp av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).


Läs fullständig projektansökan

Projektansökan Vägen mot arbete Pdf, 289 kB. (Pdf, 289 kB)

 

Avslutade projekt

Arbetsmarknadsenheten har de senaste tio åren drivit två framgångsrika projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF). I projekten utvecklades metoder för att hjälpa nyanlända och personer med psykisk ohälsa komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer om projekten nedanför.

Arbetsmarknadsenheten har drivit ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet hette Strategisk Samverkan i Skåne Nordost och förkortas SIS. Syftet var att skapa bättre samverkan mellan olika aktörer, för att fler som står långt från arbetsmarknaden skulle få arbete. Ett av projektets viktigaste mål var att bygga upp en samverkan med privata företag och sociala företag.


Projektets målgrupp var arbetslösa kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kunde vara en sammansatt problematik: att de är unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning, är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbetet.


Huvudtanken var att utveckla den befintliga lokala samverkan kring arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare involverades i samverkan och i utvecklingen av metoder för målgruppen.


Under projektet byggde vi även upp samverkan med sociala verksamheter. De erbjöd anpassade arbetsträningsplatser och fungerade som en sluss in på arbetsmarknaden. Detta arbetssätt skulle bidra till att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.


I projektet arbetade vi också med att utveckla samverkan mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost. Vi ville bli bättre på att samarbeta och utnyttja varandras styrkor. Målet var att bygga upp en gemensam IT-portal där vi samlade alla våra insatser i en insatsbank.


Läs fullständig projektansökan

Strategisk Samverkan i Skåne Nordost Pdf, 847 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 847 kB)

 

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till kontaktcenter: 0451-26 70 00.

E-post till kontaktcenter


Vill du börja på arbetsmarknadsenheten? Prata med din arbetsförmedlare eller socialsekreterare, som kontaktar oss.


Vill du veta mer om vad som händer på arbetsmarknadsenheten? Följ oss på Facebook:

Arbetmarknadsenheten på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades