Hässleholms kommun

Projekt inom arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm hjälper dig som är arbetssökande och som bor i vår kommun med att få jobb. Vi samverkar med arbetsgivare gällande kompetensförsörjning. Här kan du läsa om våra olika projekt.

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling. Vi driver ofta projekt med syfte att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

Pågående projekt

React-EU Hässleholm

Hässleholms kommun har beviljats drygt 7 miljoner kronor i bidrag från Europeiska Socialfonden för arbetet med att motverka den ökade arbetslösheten efter pandemin. Arbetet inom projektet React-EU Hässleholm består av att coacha individer mot studier eller arbete, i stor samverkan med lokala privata och kommunala arbetsgivare enligt den metod som arbetats fram i det tidigare projektet Framsteget. Insatserna som erbjuds kommer att vara individuellt anpassade och kan exempelvis bestå av coachning, praktik, studiebesök eller hjälp med CV och personligt brev.

Avslutade projekt

Arbetsmarknadsenheten har de senaste tio åren drivit tre framgångsrika projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) respektive Leader. I projekten utvecklades metoder för arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer om projekten nedanför.

Projektets målgrupp har varit arbetslösa tredjelandsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet har vi utvecklat nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi har även utvecklat samverkan mellan de aktörer som arbetar med just denna målgrupp. Genom dessa insatser har målet även varit att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Vägen mot arbete har finansieras med hjälp av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Projektet har sökts hos Länsstyrelsen och medlen har syftar till att stärka nyanländas integration. I det här projektet har vi i samråd med relevanta verksamheter i Hässleholms kommun identifierat tre områden i behov av insatser för att stärka de nyanländas förutsättningar för integration:

  1. Svenskundervisning för föräldralediga
  2. Cykeln till frihet (lära cykla-­kurser för vuxna)
  3. Studiebesök på arbetsplatser i samarbete med företag och offentliga verksamheter i Hässleholms kommun

Projektmålen har varit följande:

  • Minst 40 föräldralediga nyanlända har deltagit i svenskundervisning på Familjens Hus.
  • Minst 30 nyanlända har deltagit i lära-cykla-kurser
  • Minst 75% av deltagarna i lära-cykla-kurserna har klarat provet
  • 14 antal studiebesök har arrangerats på arbetsplatser
  • Minst 70 nyanlända har deltagit i studiebesök på arbetsplatser

Projektets målgrupp har varit arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som ansökt om ekonomiskt bistånd.

I projektet vidareutvecklade vi metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet var att deltagarna genom dessa insatser skulle bli bättre rustade för att gå ut i en anställning.


En väg in finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som ska bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm.


Idén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning. På detta vis avser projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.


Framsteget finansieras med hjälp av Leader.


Projektägare: Hässleholms kommun

Hässleholmsprojektet Origo skapar individanpassade vägar ut i arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden.

Unikt projekt

Metoderna i Origo bygger på RSFI-modellen, som också tagits fram i Hässleholm. Teamet bakom RSFI skapade en modell baserad på landa, lära och arbete. Modellen tar vara på individens kompetens och motivation att lära svenska, förstå samhället och ta sig vidare till egenförsörjning.

Origo

Origo betyder skärningspunkt. Erfarenheterna från RSFI visar att det ofta är mellan etableringstillvaro och självförsörjning som individen har svårt att förstå de krav som ställs. Detta gäller kanske särskilt den som kommer från helt andra villkor och en annan kultur. I Origo hjälper vi deltagarna i projektet med de kunskaper och färdigheter som behövs får att kunna och våga komma vidare.

Projektets målgrupp är individer med funktionsvariationer eller misstänkt fysisk eller psykisk ohälsa. Utifrån detta arbetar projektet också med arbetsförmågebedömningar och eventuella anpassningar på praktik- och arbetsplatser.

 

Origo finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Arbetsmarknadsenheten har drivit ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet hette Strategisk Samverkan i Skåne Nordost och förkortas SIS. Syftet var att skapa bättre samverkan mellan olika aktörer, för att fler som står långt från arbetsmarknaden skulle få arbete. Ett av projektets viktigaste mål var att bygga upp en samverkan med privata företag och sociala företag.

 

Projektets målgrupp var arbetslösa kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kunde vara en sammansatt problematik: att de är unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning, är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbetet.

Huvudtanken var att utveckla den befintliga lokala samverkan kring arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare involverades i samverkan och i utvecklingen av metoder för målgruppen.

 

Under projektet byggde vi även upp samverkan med sociala verksamheter. De erbjöd anpassade arbetsträningsplatser och fungerade som en sluss in på arbetsmarknaden. Detta arbetssätt skulle bidra till att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

I projektet arbetade vi också med att utveckla samverkan mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost. Vi ville bli bättre på att samarbeta och utnyttja varandras styrkor. Målet var att bygga upp en gemensam IT-portal där vi samlade alla våra insatser i en insatsbank.

Vill du veta mer?

Kontakta arbetsmarknadsenheten om du vill veta om mer projekten.
E-post: arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: