Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Brandskydd

Alla byggnader, förutom komplementbyggnader under 15 m², ska ha brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd stämmer med kraven i Boverkets byggregler (BBR).

I brandskyddsdokumentationen ska det bland annat framgå:

  • Byggnadens och dess komponenters utformning avseende brandskydd och bärförmåga vid brand
  • Plan för drift och skötsel
  • Eventuell anpassning med hänsyn till räddningstjänstens förmåga
  • Förutsättningar som kan innebära begränsningar för hur byggnaden används, till exempel maximalt personantal, brandbelastning et cetera.


Grundar sig på brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsdokumentationen grundar sig på en brandskyddsbeskrivning. Den ska ha tagits fram senast vid det tekniska samrådet.
Brandskyddsbeskrivningen ska säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.


Under byggnationen ska informationen i brandskyddsbeskrivningen kontinuerligt kompletteras och slutligen leda fram till en komplett brandskyddsdokumentation.
Denna dokumentation bör göras av en brandkonsult eller någon med rätt brandteknisk kompetens samt granskas av en annan person med rätt kompetens.


Brandskyddsdokumentation för slutbesked

Brandskyddsdokumentation är ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer såsom arkitekt, konstruktör, VVS och el.
För att få ta en byggnation i anspråk krävs ett slutbesked. För att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska kunna fatta det beslutet krävs att brandskyddsdokumentationen har skickats in.

Sidan uppdaterades