Hässleholms kommun

Projekt inom arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm hjälper dig som är arbetssökande och som bor i vår kommun med att få jobb. Vi samverkar med arbetsgivare gällande kompetensförsörjning. Här kan du läsa om våra olika projekt.

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling. Vi driver ofta projekt med syfte att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

Pågående projekt

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet används beprövade och befintliga metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet är att deltagarna genom dessa insatser ska bli bättre rustade för att gå ut i självförsörjning.


”Min väg” finansieras av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Under projekttiden kommer 150 deltagare få möjligheten att ta del av projektet.


Projekttid är 2023-09-01—2026-08-31

 

Eu logotype, medfinansieras av EU

Målgrupp för projektet är långtidsarbetslösa personer, eller de som riskerar att bli långtidsarbetslösa, i arbetsför ålder (16-65 år) och som är:

 • Bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge
 • Är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter
 • Saknar formell kompetens, har en på arbetsmarknaden icke gångbar kompetens, och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokument.

Insatserna fokuseras framförallt på de deltagare inom våra kommunala arbetsmarknadsverksamheter där vi kan bedöma att reguljär utbildning av någon anledning inte är en framkomlig väg, eller där valideringen och ett (första) intyg på att man har en kompetens kan vara det som motiverar att i nästa steg komma vidare mot reguljär utbildning.


Kompetensvalidering 3.0, finansierades av Finsam, samordningsförbundet Skåne nordost.

 

Projekttid är 2023-09-01—2027-08-31

Samverkan mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverkan mellan berörda parter förenklas och förtydligas..


Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar (sociala, fysiska psykiska) inte når progression mot arbete och egen försörjning.


De lokala arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser samt arbetsträningsplatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. För att möjliggöra deltagande för fler individer och ytterligare bredda innehållet i verksamheterna behöver arbetsmarknadsenheterna komplettera med extra resurser.


Gemensam Kraft, finansieras av Finsam, samordningsförbundet Skåne nordost.

Vill du veta mera om projektet hänvisar vi till projektbeskrivningen nedan.

 


Processtid: 230401-260331

Projektbeskrivning Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

Arbetsmarknadsenheten har de senaste tio åren drivit tre framgångsrika projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) respektive Leader. I projekten utvecklades metoder för arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer om projekten nedanför.

Hässleholms kommun beviljades drygt 7 miljoner kronor i bidrag från Europeiska Socialfonden för arbetet med att motverka den ökade arbetslösheten efter pandemin. Arbetet inom projektet React-EU Hässleholm bestod av att coacha individer mot studier eller arbete, i stor samverkan med lokala privata och kommunala arbetsgivare enligt den metod som arbetats fram i det tidigare projektet Framsteget. Insatserna som erbjöds kom att vara individuellt anpassade, som exempelvis coachning, praktik, studiebesök eller hjälp med CV och personligt brev.

Projektets målgrupp var arbetslösa tredjelandsmedborgare som stod långt från arbetsmarknaden och hade ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet utvecklades nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi utvecklade även samverkan mellan de aktörer som arbetade med just den avsedda målgruppen. Ett mål med insatserna var att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Vägen mot arbete finansierades med hjälp av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Projektet söktes hos Länsstyrelsen och medlen syftade till att stärka nyanländas integration. I projektet identifierades, i samråd med relevanta verksamheter i Hässleholms kommun, tre områden i behov av insatser för att stärka de nyanländas förutsättningar för integration:

 1. Svenskundervisning för föräldralediga,
 2. Cykeln till frihet (lära cykla-­kurser för vuxna),
 3. Studiebesök på arbetsplatser i samarbete med företag och offentliga verksamheter i Hässleholms kommun.

Projektmålen var följande:

 • Att minst 40 föräldralediga nyanlända deltog i svenskundervisning på Familjens Hus.
 • Att minst 30 nyanlända deltog i lära-cykla-kurser.
 • Att minst 75% av deltagarna i lära-cykla-kurserna klarade provet.
 • Att 14 studiebesök arrangerades på arbetsplatser.
 • Att minst 70 nyanlända deltog i studiebesök på arbetsplatser.

Projektets målgrupp var arbetslösa kvinnor och män som stod långt från arbetsmarknaden och som ansökt om ekonomiskt bistånd.

I projektet vidareutvecklades metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet var att deltagarna genom dessa insatser skulle bli bättre rustade för att gå ut i en anställning.


En väg in finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Arbetsmarknadsprojektet Framsteget syftade till att dels bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning, dels sänka arbetslösheten i Hässleholm.


Idén med Framsteget var att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som hade kompetensförsörjningsbehov, för att förse företagen med kompetens så att de skulle kunna växa och för att deltagarna skulle få anställning. På detta vis avsåg projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.


Framsteget finansierades med hjälp av Leader.


Projektägare var Hässleholms kommun

Hässleholmsprojektet Origo skapade individanpassade vägar i arbete för utrikesfödda som stod långt från arbetsmarknaden.

Unikt projekt

Metoderna i Origo byggde på RSFI-modellen, som också tagits fram i Hässleholm. Teamet bakom RSFI skapade en modell baserad på landa, lära och arbete. Modellen tar vara på individens kompetens och motivation att lära sig svenska, förstå samhället och ta sig vidare till egenförsörjning.

Origo

Origo betyder skärningspunkt. Erfarenheterna från RSFI visade att det ofta var mellan etableringstillvaro och självförsörjning som individen hade svårt att förstå de krav som ställdes. Detta gällde kanske särskilt den som kom från helt andra villkor och en annan kultur. I Origo hjälptes deltagarna i projektet med de kunskaper och färdigheter som behövdes för att kunna och våga komma vidare.

Projektets målgrupp var individer med funktionsvariationer eller misstänkt fysisk eller psykisk ohälsa. Utifrån detta arbetade projektet också med bedömningar av arbetsförmåga och eventuella anpassningar på praktik- och arbetsplatser.

 

Origo finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Arbetsmarknadsenheten drev projektet Strategisk Samverkan i Skåne Nordost (SIS), som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet var att skapa bättre samverkan mellan olika aktörer, för att fler som stod långt från arbetsmarknaden skulle få arbete. Ett av projektets viktigaste mål var att bygga upp en samverkan med privata företag och sociala företag.

 

Projektets målgrupp var arbetslösa kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kunde vara en sammansatt problematik: att de var unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, hade en funktionsnedsättning, var eller hade varit sjukskrivna och hade behov av stöd för återgång till arbetet.

Huvudtanken var att utveckla den befintliga lokala samverkan kring arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare involverades i samverkan och i utvecklingen av metoder för målgruppen.

 

Under projektet byggde vi även upp samverkan med sociala verksamheter. De erbjöd anpassade arbetsträningsplatser och fungerade som en sluss in på arbetsmarknaden. Detta arbetssätt skulle bidra till att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

I projektet arbetade vi också med att utveckla samverkan mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost. Vi ville bli bättre på att samarbeta och utnyttja varandras styrkor. Målet var att bygga upp en gemensam IT-portal där vi samlade alla våra insatser i en insatsbank.

AVA var ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling i Hässleholms kommun och socialförvaltningen i Osby kommun.

Projektet riktade sig till ungdomar mellan 18-24 år som stod långt från arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål var:

 • Bättre samverkan mellan de myndigheter som arbetar med ungdomarna
 • Ge fler ungdomar lämpligt stöd genom utökade resurser
 • Öka andelen ungdomar som kan skrivas in på AF och få del av deras resurser
 • Öka andelen ungdomar som kan gå vidare till arbetsmarknadsförberedande insatser
 • Öka andelen ungdomar som går vidare till arbete eller studier

Projektet medfinansierades med 4 841 660 kronor av Europeiska Socialfonden (ESF), startade 2009-09-01 och pågick i tre år framåt.

Projektet riktade sig till dig som är 16-29 år och är motiverad till att börja arbeta. Efter en antagningsprocess genomgick projektdeltagarna ett program i två delar: praktikintroduktion och därefter praktik.

Visionen var att skapa en effektivare arbetsmarknad i Skåne nordost och att utveckla nya metoder för personer som har behov av flera myndigheters parallella stöd samtidigt för att ta sig vidare till den öppna arbetsmarknaden.

Viktiga parter i projektverksamheten var näringslivet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Finsam, Försäkringskassan och kommuner i Skåne nordost.

Projektet var ett samverkansprojekt som drevs av Hässleholms kommun och Kristianstads kommun.

Mobiliseringsfas: 2012-02-01 – 2012-08-31.
Genomförandefas: 2012-09-01 – 2014-06-30.

SUSA-projektet var ett EU-finansierat projekt med målet att ge en snabbare och lättare ingång till arbete för korttidsutbildade invandrare/flyktingar i Hässleholms kommun.

Genom parallella insatser med språk, samhälls- och arbetsmarknadsorientering, utbildning som ”Prova på kurser” och annan aktivitet ökade projektet möjligheterna för personen i fråga att känna sig redo för och växa in i den svenska arbetsmarknaden och ta ett steg mot självförsörjning. Genom att möta arbetsgivarens behov med yrkes- och språkutbildning fick båda parter få en så bra start på en arbetsrelation som möjligt.

I insatserna fanns språkstöd på deltagarens hemspråk (vid behov) för att underlätta inlärningsprocessen. Utbildningarna var utformade i samverkan med näringslivet för att på bästa sätt möta dess mål och behov.

Målet var att om möjligt få deltagare som till synes är språksvaga och korttidsutbildade att själva försörja sig enligt de föreskrifter som finns i Sverige.

Projektet pågick 2009-02-02 - 2012-10-31.

Projektledare SUSA projektet, Arbetsmarknadsenheten Hässleholm.

 

Vill du veta mer?

Kontakta arbetsmarknadsenheten om du vill veta om mer projekten.
E-post: arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: