Hässleholms kommun

Projekt inom arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm hjälper dig som är arbetssökande och som bor i vår kommun med att få jobb. Vi samverkar med arbetsgivare gällande kompetensförsörjning. Här kan du läsa om våra olika projekt.

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling. Vi driver ofta projekt med syfte att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

Pågående projekt

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet används beprövade och befintliga metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet är att deltagarna genom dessa insatser ska bli bättre rustade för att gå ut i självförsörjning.


”Min väg” finansieras av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Under projekttiden kommer 150 deltagare få möjligheten att ta del av projektet.


Projekttid är 2023-09-01—2026-08-31

 

Eu logotype, medfinansieras av EU

Målgrupp för projektet är långtidsarbetslösa personer, eller de som riskerar att bli långtidsarbetslösa, i arbetsför ålder (16-65 år) och som är:

 • Bosatta i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge
 • Är aktuella inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter
 • Saknar formell kompetens, har en på arbetsmarknaden icke gångbar kompetens, och/eller saknar andra på arbetsmarknaden efterfrågade dokument.

Insatserna fokuseras framförallt på de deltagare inom våra kommunala arbetsmarknadsverksamheter där vi kan bedöma att reguljär utbildning av någon anledning inte är en framkomlig väg, eller där valideringen och ett (första) intyg på att man har en kompetens kan vara det som motiverar att i nästa steg komma vidare mot reguljär utbildning.


Kompetensvalidering 3.0, finansieradas av Finsam, samordningsförbundet Skåne nordost.

 

Projekttid är 2023-09-01—2027-08-31

Samverkan mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverkan mellan berörda parter förenklas och förtydligas..


Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar (sociala, fysiska psykiska) inte når progression mot arbete och egen försörjning.


De lokala arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser samt arbetsträningsplatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. För att möjliggöra deltagande för fler individer och ytterligare bredda innehållet i verksamheterna behöver arbetsmarknadsenheterna komplettera med extra resurser.


Gemensam Kraft, finansieras av Finsam, samordningsförbundet Skåne nordost.

Vill du veta mera om projektet hänvisar vi till projektbeskrivningen nedan.

 


Processtid: 230401-260331

Projektbeskrivning Länk till annan webbplats.

 

Broschyr Gemensam kraft Pdf, 893.8 kB.

Avslutade projekt

Arbetsmarknadsenheten har de senaste tio åren drivit tre framgångsrika projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) respektive Leader. I projekten utvecklades metoder för arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer om projekten nedanför.

Hässleholms kommun beviljades drygt 7 miljoner kronor i bidrag från Europeiska Socialfonden för arbetet med att motverka den ökade arbetslösheten efter pandemin. Arbetet inom projektet React-EU Hässleholm bestod av att coacha individer mot studier eller arbete, i stor samverkan med lokala privata och kommunala arbetsgivare enligt den metod som arbetats fram i det tidigare projektet Framsteget. Insatserna som erbjöds kom att vara individuellt anpassade, som exempelvis coachning, praktik, studiebesök eller hjälp med CV och personligt brev.

Projektets målgrupp har varit arbetslösa tredjelandsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet har vi utvecklat nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi har även utvecklat samverkan mellan de aktörer som arbetar med just denna målgrupp. Genom dessa insatser har målet även varit att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Vägen mot arbete har finansieras med hjälp av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Projektet har sökts hos Länsstyrelsen och medlen har syftar till att stärka nyanländas integration. I det här projektet har vi i samråd med relevanta verksamheter i Hässleholms kommun identifierat tre områden i behov av insatser för att stärka de nyanländas förutsättningar för integration:

 1. Svenskundervisning för föräldralediga
 2. Cykeln till frihet (lära cykla-­kurser för vuxna)
 3. Studiebesök på arbetsplatser i samarbete med företag och offentliga verksamheter i Hässleholms kommun

Projektmålen har varit följande:

 • Minst 40 föräldralediga nyanlända har deltagit i svenskundervisning på Familjens Hus.
 • Minst 30 nyanlända har deltagit i lära-cykla-kurser
 • Minst 75% av deltagarna i lära-cykla-kurserna har klarat provet
 • 14 antal studiebesök har arrangerats på arbetsplatser
 • Minst 70 nyanlända har deltagit i studiebesök på arbetsplatser

Projektets målgrupp har varit arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som ansökt om ekonomiskt bistånd.

I projektet vidareutvecklade vi metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet var att deltagarna genom dessa insatser skulle bli bättre rustade för att gå ut i en anställning.


En väg in finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som ska bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm.


Idén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning. På detta vis avser projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.


Framsteget finansieras med hjälp av Leader.


Projektägare: Hässleholms kommun

Hässleholmsprojektet Origo skapar individanpassade vägar ut i arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden.

Unikt projekt

Metoderna i Origo bygger på RSFI-modellen, som också tagits fram i Hässleholm. Teamet bakom RSFI skapade en modell baserad på landa, lära och arbete. Modellen tar vara på individens kompetens och motivation att lära svenska, förstå samhället och ta sig vidare till egenförsörjning.

Origo

Origo betyder skärningspunkt. Erfarenheterna från RSFI visar att det ofta är mellan etableringstillvaro och självförsörjning som individen har svårt att förstå de krav som ställs. Detta gäller kanske särskilt den som kommer från helt andra villkor och en annan kultur. I Origo hjälper vi deltagarna i projektet med de kunskaper och färdigheter som behövs får att kunna och våga komma vidare.

Projektets målgrupp är individer med funktionsvariationer eller misstänkt fysisk eller psykisk ohälsa. Utifrån detta arbetar projektet också med arbetsförmågebedömningar och eventuella anpassningar på praktik- och arbetsplatser.

 

Origo finansierades av Europeiska Socialfonden och Hässleholms kommun.

Arbetsmarknadsenheten har drivit ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet hette Strategisk Samverkan i Skåne Nordost och förkortas SIS. Syftet var att skapa bättre samverkan mellan olika aktörer, för att fler som står långt från arbetsmarknaden skulle få arbete. Ett av projektets viktigaste mål var att bygga upp en samverkan med privata företag och sociala företag.

 

Projektets målgrupp var arbetslösa kvinnor och män som stod särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kunde vara en sammansatt problematik: att de är unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning, är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbetet.

Huvudtanken var att utveckla den befintliga lokala samverkan kring arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare involverades i samverkan och i utvecklingen av metoder för målgruppen.

 

Under projektet byggde vi även upp samverkan med sociala verksamheter. De erbjöd anpassade arbetsträningsplatser och fungerade som en sluss in på arbetsmarknaden. Detta arbetssätt skulle bidra till att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

I projektet arbetade vi också med att utveckla samverkan mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost. Vi ville bli bättre på att samarbeta och utnyttja varandras styrkor. Målet var att bygga upp en gemensam IT-portal där vi samlade alla våra insatser i en insatsbank.

Vill du veta mer?

Kontakta arbetsmarknadsenheten om du vill veta om mer projekten.
E-post: arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: