Hässleholms kommun

Stadgar

Stadgar för Hässleholms kommuns Fritidsförening HUMOR:

Stadgar

Stadgarna är antagna vid föreningens första årsmöte den 18 februari 1993. Ett förtydligande av § 4 har gorts vid årsmötet den 27 mars 2007.

§ 1 Hässleholms kommuns fritidsförening är en i kommunen fristående förening.

§ 2 Föreningens firmanamn skall vara HUMOR och föreningen har sitt säte i Hässleholms kommun.

§ 3 Föreningens uppgift är att på bästa möjliga sätt positivt påverka de anställdas trivsel, välbefinnande och möjlighet till rekreation.

§ 4 Medlem i föreningen kan den bli

 • som är kommunanställd i Hässleholms kommun
 • som är månadsavlönad med minst 3 månaders sammanhängande anställning
 • som är förtroendevald
 • som är ålderspensionär men jobbar kvar i kommunen
 • som är pensionär och har varit kommunanställd i Hässleholms kommun och medlem i HUMOR när man går i pension, efter erläggande av årlig medlemsavgift (fn 100 kr/år)

§ 5 Medlem har rätt att deltaga på möten och andra sammankomster som anordnas för medlem.

§ 6 Föreningens verksamhet bekostas av Hässleholms kommun, av medlemsavgifter, genom arrangemang som anordnas av föreningen samt de helägda bolagen.

§ 7 Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, inklusive ordförande, samt två (2) suppleanter. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter.

§ 8 Styrelse, suppleanter samt övriga funktionärer väljs bland föreningens medlemmar vid årsstämma.

§ 9 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§10 Föreningens firma i bankärenden tecknas av ordföranden eller kassören, var för sig. Vid kontanta uttag större än 10 000 kr (10 000) tecknas firma av ordförande och kassör gemensamt. Avtal tecknas av ordförande och kassören gemensamt.

§11 Styrelsen sammanträder när ordförande, eller minst tre (3) styrelseledamöter bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och röstetalet överstiger tre (3).

§12 Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordförande och en ledamot inom två veckor efter mötet.

§13 Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens verksamhetsår är fr o m årsstämma t o m nästa årsstämma.

§ 14 Årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Kallelse, med uppgift om tid och plats, skall anslås på kommunens anslagstavla och om möjligt annonseras i informationsblad före utgången av februari månad, dock senast tre veckor för mötet.

Handlingar för revision skall överlämnas till revisorerna senast en månad innan årsstämma och hållas tillgängliga för medlemmar en vecka före stämman.

§ 15 Samtliga med giltigt medlemskort har rösträtt vid årsstämma.

§ 16 Årsstämma skall behandla följande ärende:

 • val av ordförande för mötet
 • val av sekreterare för mötet
 • val av en justerare för mötet (tillika rösträknare)
 • godkännande av kallelse och dagordning
 • behandling av årsberättelse och revisionsberättelse
 • beslut om ansvarsfrihet
 • val av ordförande på ett år
 • val av halva antalet, tre (3), ledamöter på två år
 • eventuella fyllnadsval av ledamöter på ett år
 • val av suppleanter
 • val av två (2) stycken revisorer på ett år
 • val av revisorernas personliga suppleanter
 • val av valberedningen på ett år (två st ledamöter)
 • fastställelse av årsavgift
 • fastställelse av eventuella arvoden
 • beslut om sektioner
 • val av ordförande i beslutande sektioner
 • ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämma (pro- positioner)
 • ärenden som från medlem inkommit till årsmötet senast en vecka innan (motion)
 • ärenden (frågor) som mötet beslutar uppta till behandling

§ 17 Extra stämma skall genomföras inom en månad, om styrelsen revisorerna eller minst 30 st av medlemmarna så begär.

§ 18 Upplösande av föreningen kan endast beslutas av årsstämma, samt en extra stämma enligt § 17, där en kvalificerad majoritet (mer än 2/3 av rösterna) så beslutat. Föreningens tillgångar skall då tillfalla kommunkassan.

§ 19 Stadgeändring kan endast beslutas vid årsstämma och då med kvalificerad majoritet.

Sektioner

§ 20 Ordförande i sektionen har att utse medhjälpare.

§ 21 Sektionens verksamhetsberättelse och räkenskaper skall inlämnas till styrelsen senast slutet av januari månad.

§ 22 Årsstämma äger rätt att tillskapa och upplösa sektioner.

§ 23 Sektionen skall vara styrelsen behjälplig när så erfordras.

§ 24 Sektionsordförande eller dennes ombud äger rätt att deltaga i styrelsemöte, men äger inte rösträtt.

Kontaktperson: Tina Kivivuori 0451-26 70 10, 0708-84 84 08

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: