Hässleholms kommun

Slamtömning

Du som har ett eget avlopp med slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk är ansvarig för att dessa anordningar slamtöms minst en gång om året. Avloppsanläggningar som inte har ansluten vattentoalett omfattas inte av detta krav.

Deltömning är standard

Slamavskiljare och minireningsverk med slamtömningsabonnemang slamtöms enligt en bestämd tidsplan.

Hässleholm Miljö AB utför deltömningar som standard (för slamavskiljare och minireningsverk), om du som kund inte aktivt har valt totaltömning.

Kontakta Hässleholm Miljös kundtjänst om du har frågor om slamtömningsteknik, vill ändra slamtömningsteknik eller teckna ett slamtömningsabonnemang.

Telefon: 0451-26 82 00

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Läs mer på Hässleholm Miljös webbplats om slamtömningsteknik och priser för tömning.

Slamtömningsteknik Länk till annan webbplats.

Priser för tömning Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa mer på Avfall Sveriges webbplats.

Avfalll Sverige om slamtömning Länk till annan webbplats.

Förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare

Du kan få förlängt hämtningsintervall till vartannat år, om användandet av slamavskiljaren inte överstiger 25 procent. Du behöver i så fall ansöka om det. Ett beviljande till förlängt hämtningsintervall gäller i högst 8 år.

Ansök om förlängt hämtningsintervall Pdf, 433.4 kB.

Avgift för prövningen

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Uppehåll i tömning

Om ingen kommer att nyttja fastigheten under ett år kan du istället ansöka om uppehåll i tömningen. Uppehåll medges för högst två år åt gången.

Avlopp som inte uppfyller kraven

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ditt befintliga avlopp inte uppfyller dagens krav på rening, kan vi förbjuda utsläpp till anläggningen. När du ansöker om förlängt hämtningsintervall tar vi hänsyn till anläggningens status och funktion.

Egen tömning och spridning av slam och/eller fosforbindande material

Om du själv vill tömma ditt slam eller fosforbindande material måste du först ansöka om tillstånd. Ett tillstånd gäller i högst 8 år.

Ansök om tillstånd för egen tömning och spridning Pdf, 315.7 kB.

Avgift för prövningen

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Avlopp som inte uppfyller kraven

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ditt befintliga avlopp inte uppfyller dagens krav på rening kan vi förbjuda utsläpp till anläggningen.

Vanliga frågor om egen tömning och spridning

 • Du får bara sprida slam från din egen fastighet på åkermark som du själv äger. Du får alltså inte sprida någon annans slam.
 • Du får inte sprida slam inom vattenskyddsområde.
 • Du behöver ha tillgång till lämplig tömningsutrustning (exempelvis skärande pump eller vakuumpump) och spridningsutrustning (exempelvis flytgödseltunna).

 • Betesmark
 • Åkermark som ska användas för bete eller där vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader, räknat från spridningstillfället
 • Mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker
 • Mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och som normalt konsumeras råa, under 10 månader före skörden.

När du sprider ska det ska vara minst 50 meter till dricksvattenbrunn eller grannes tomtgräns. Det ska vara minst 20 meter till närmaste vattendrag eller sjö när du sprider slammet.

 • Du ska tömma din slamavskiljare minst en gång per år. Vid tömning ska hela slamavskiljaren tömmas. Det är inte tillåtet att bara tömma det översta flytslammet
 • Du ska bruka eller mylla ner slammet inom fyra timmar efter spridningen
 • Det kan finnas andra begränsningar för spridning av slammet på åkermark, till exempel från KRAV, Svenskt Sigill eller leverantörskrav från mejeriet
 • Tillståndet till eget omhändertagande gäller alltid fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden på fastigheten
 • Ytterligare regler för spridning av slammet finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
  Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kraven finns för att minska risken för smittspridning, eftersom slammet kan innehålla farliga smittämnen. Kraven är också till för att minska risken för att föroreningar som metaller och kemikalier kommer ut på åkern.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan i undantagsfall ge dig tillstånd att kompostera ditt slam. Du kan få tillståndet om du till exempel har en anläggning med slamavvattning, bor på en ö eller i övrigt kan visa på en långsiktig, trovärdig och miljömässigt bra hantering av slammet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: