Hässleholms kommun

Nytt eget avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Här hittar du information om vad du bör tänka på och hur ansökningsprocessen går till.

Så kommer du igång

För att göra det lättare att komma i gång har Avloppsguiden gjort en sammanfattning med den viktigaste informationen.
Snabbguiden Länk till annan webbplats.

Skaffa dig en överblick över ansökningsprocessen, från dagsläget till nytt avlopp.
Planera ditt avlopp steg för steg Länk till annan webbplats.

Läs mer om Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Ansökningsprocessen för eget avlopp

Diagram som visar ansökningsprocessen för eget avlopp i sju steg. 1. Välj avloppslösning utifrån dina förutsättningar. 2. Du skickar in ansökan. 3. Vi granskar dina handlingar. 4. Vi gör platsbesök på din fastighet. 5. Du får ett beslut. 6. Du anlägger och dokumenterar ditt avlopp. 7. Du sköter om och underhåller ditt avlopp.

Hur ser förhållandena ut på din fastighet? Vilken avloppslösning ska du välja? Avloppsguiden kan ge dig råd och information.

Dina förutsättningar Länk till annan webbplats.

Välja systemlösning Länk till annan webbplats.

Avloppsteknik Länk till annan webbplats.

 

Hjälp med ansökan

Anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av små avlopp för att få stöd i att välja avloppsteknik och ta fram det underlag som behövs för ansökan.

Anlita en gräventreprenör Länk till annan webbplats.

 

Här hittar du en del av de konsulter som är verksamma i Hässleholms kommun.

Sök lokala gräventreprenörer Länk till annan webbplats.

 

Kontrollera skyddsnivån

Via Länsstyrelsens karta kan du kontrollera vilken skyddsnivå som gäller för din anläggning. Orange eller röd färg innebär hög skyddsnivå för fosfor.

Det kan vara hög skyddsnivå bland annat om det finns många avlopp sedan tidigare som påverkar vattnets kvalitet.

 

Så söker du

Zooma i kartan eller skriv in din adress i sökrutan till vänster.

Länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp Länk till annan webbplats.


Vid hög skyddsnivå för fosfor behöver du välja en teknik som klarar 90 % reduktion av fosfor (70 % är normal nivå). Då räcker exempelvis inte bara slamavskiljare och infiltration.

Du skickar in ansökan eller anmälan om enskilt avlopp till miljöavdelningen med förslag på lösning.

E-post: miljo@hassleholm.se

Se till att alla aktuella bilagor är ifyllda.

Kom även ihåg att bifoga en situationsplan enligt våra instruktioner.

Läs mer om situationsplaner Länk till annan webbplats.


Om du fyller i alla uppgifter går det snabbare att handlägga ärendet. Saknas det uppgifter i din ansökan behöver du komplettera dessa vid ett senare tillfälle.

I vår blankett och underlag för bilagor framgår vad som ska ingå i ansökan:

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Pdf, 472.7 kB.

Bilaga för infiltration Pdf, 494.9 kB.

Bilaga för markbädd Pdf, 1.2 MB.

Bilaga vid separat redovisning av resultat från perkolationstest (annars redovisas detta i blanketten) Pdf, 23.2 kB.


Bygganmälan

Ska du anlägga ett nytt avlopp eller väsentligt ändra det befintliga behöver du även göra en anmälan enligt plan- och bygglagstiftningen. Om du gör en mindre ändring av ett befintligt avloppssystem behöver du inte anmäla detta.

 

Du behöver skicka med ett kartutdrag.

Om du behöver du beställa ritningar, använd vår e-tjänst.
Beställ ritningar via e-tjänst Länk till annan webbplats.

 

Om du inte kan använda e-tjänsten och behöver hjälp med blankett istället, ta hjälp av vårt kontaktcenter.
Hör av dig till vårt kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Vi granskar handlingarna i din ansökan, utreder och begär eventuellt in kompletteringar.

Om det finns grannar som kan beröras av avloppsanläggningen får de möjlighet att lämna sina synpunkter. Exempel på berörda grannar är om det finns närliggande dricksvattenbrunnar. Får vi in synpunkter tar vi med dessa i vår bedömning om eventuellt tillstånd.

Vid platsbesöket tittar vi bland annat på avloppets placering och förhållandet till närliggande dricksvattenbrunnar.

Om du ska anlägga en infiltration behöver du gräva en provgrop inför platsbesöket. Provgropen bör grävas till ett djup av minst 2 meter under planerad infiltrationsnivå eller nå ner till berg eller grundvatten. Provgropen bör grävas i nära anslutning till den plats där infiltrationen planeras.

Vid ansökan om infiltration krävs alltid en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultaten visar markens förmåga att ta emot och avleda spillvatten, vilket kan variera beroende på jordart.

Observera att vi inte utför jordanalys. Detta får din entreprenör eller konsult hjälpa till med om du inte gör det själv.

 

Vårt mål är att handläggningstiden från komplett ansökan ska vara maximalt sex veckor. Tänk även på att konsulter och markentreprenörer kan vara bokade under lång tid.

Du får ett tillstånd om din ansökan bedöms godtagbar. Vid anmälan får du ett skriftligt beslut med försiktighetsmått (alla typer av krav som kan behövas för att skydda människors hälsa och miljön) som ska uppfyllas om planerad anläggning bedöms vara godtagbar. Med tillståndet följer villkor för utförandet av avloppsanordningen.

 

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för prövning av avlopp Länk till annan webbplats.

Du anlägger avloppsanordningen enligt tillståndet eller beslutet med försiktighetsmått.

Arbetet måste påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år, annars förfaller tillståndet och beslutet och du måste ansöka om ny prövning.

Observera att utförandet av kritiska punkter ska dokumenteras med foton i ett så kallat utförandeintyg. En kritisk punkt kan exempelvis vara schaktbotten om en infiltration anläggs. Utförandeintyget ska normalt skickas in senast två veckor efter att anläggningen färdigställts (detta kommer att framgå i tillståndet).

 

Vi informerar kommunens renhållningsbolag, Hässleholm Miljö, om anläggningen för tömning.

Hässleholm Miljö om slamtömning Länk till annan webbplats.

Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som:

  • driftsinstruktion
  • ritningar över anläggningen
  • avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc.

Som fastighetsägare är du oftast ansvarig för att villkor för driften av anläggningen uppfylls. Det gäller även om du har ett service- eller driftsavtal. Avloppsguiden har tips och råd om skötsel och underhåll.

Avloppsguiden om skötsel och underhåll Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: