Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Grundvatten

Allt vatten cirkulerar i ett kretslopp. Vatten från hav, sjöar och vattendrag avdunstar till atmosfären och faller sedan ned som regn eller snö. Vattnet rör sig sedan genom mark, sjöar och vattendrag tills det når havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

Vi måste hushålla med grundvattnet

I Hässleholms kommun består allt allmänt dricksvatten av grundvatten. Grundvattnet är dock inte bara viktigt som livsmedel för människor utan det är också viktigt för växter och djur, för vissa industrier och som jordbruksbevattning. Vattnet är en mycket viktig resurs som vi måste hushålla långsiktigt med.

Nationella mål och direktiv

Enligt miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” så ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att EU:s medlemsländer tar fram mål och åtgärdsprogram som ska se till att statusen på ländernas vattenförekomster ska bevaras eller förbättra.


Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är myndigheten för frågor som rör grundvatten i Sverige. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Myndigheten ska även vara ett stöd för de fem olika vattenmyndigheterna. De ansvarar i sin tur för Sveriges genomförande av vattendirektivet.

Skydd av grundvatten i Hässleholm

Hässleholms kommun arbetar på en mängd olika sätt för att skydda grundvattnet. Bland annat har vattenskyddsområden inrättats kring de flesta av de större vattentäkterna. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn på enskilda och kommunala avloppsanordningar, lantbruk och andra verksamheter som kan påverka grundvattnet.

Sidan uppdaterades 2020-05-19