Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Slam och avfall från torrtoalett

Du som har ett eget avlopp med slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk behöver tömma dessa regelbundet. Om du har en torrtoalett behöver du antingen själv ta hand om avfallet från den, eller anlita Hässleholms Miljö AB för att tömma.

Slamtömning

Du som har slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk ska tömma dessa minst en gång om året. För slamavskiljare utför Hässleholm Miljö AB deltömningar som standard, om du som kund inte aktivt har valt totaltömning. Du beställer slamtömning hos Hässleholm Miljö AB.

Telefon 0451-26 82 00.

E-post till Hässleholm Miljö AB


Deltömning

Deltömning innebär att slamtömningsbilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten. När flytslam och bottenslam har sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen, samtidigt som den syresätts. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna.

Så går en deltömning till

Beskrivning av hur deltömning av en slamavskiljare går till

Beskrivning av en deltömning.

Totaltömning

Vid en totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp - slamtäcket, vattnet och bottenslammet. En sluten tank töms också alltid på hela sitt innehåll.


Förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Du kan få förlängt hämtningsintervall till vartannat år, om användandet av slamskiljaren inte överstiger 25 procent.  Du behöver ansöka om att få förlängt hämtningsintervall. Ett beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 1 063 kr (2022). Om ingen bor på fastigheten kan du istället ansöka om uppehåll i tömningen.

Ansök om förlängt hämtningsintervall Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 347 kB)

E-tjänst - Ansök om uppehåll i tömning och avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avlopp som inte uppfyller kraven

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ditt befintliga avlopp inte uppfyller dagens krav på rening, kan förvaltningen kräva att du åtgärdar ditt avlopp. När du ansöker om förlängt hämtningsintervall tar handläggaren hänsyn till statusen och funktionen på hela din befintliga avloppsanläggning.

Egen tömning och spridning av slam

Om du själv vill tömma din slamavskiljare eller fosforfälla måste du först ansöka om tillstånd. Ett beslut om tillstånd gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 2 126 kr (2022).

Ansök om tillstånd till egen tömning och spridning Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 375 kB)

 • Du får bara sprida slam från din egen fastighet på åkermark som du själv äger. Du får alltså inte sprida någon annans slam.
 • Du får inte sprida slam inom vattenskyddsområde.
 • Du behöver ha tillgång till lämplig tömningsutrustning (exempelvis skärande pump eller vakuumpump) och spridningsutrustning (exempelvis flytgödseltunna).
 • Betesmark
 • Åkermark som ska användas för bete eller där vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader, räknat från spridningstillfället
 • Mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker
 • Mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och som normalt konsumeras råa, under 10 månader före skörden.

När du sprider ska det ska vara minst 50 meter till dricksvattenbrunn eller grannes tomtgräns. Det ska vara minst 20 meter till närmaste vattendrag eller sjö när du sprider slammet.

 • Du ska tömma din slamavskiljare minst en gång per år. Vid tömning ska hela slamavskiljaren tömmas. Det är inte tillåtet att bara tömma det översta flytslammet
 • Du ska bruka eller mylla ner slammet inom fyra timmar efter spridningen
 • Det kan finnas andra begränsningar för spridning av slammet på åkermark, till exempel från KRAV, Svenskt Sigill eller leverantörskrav från mejeriet
 • Tillståndet till eget omhändertagande gäller alltid fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden på fastigheten
 • Ytterligare regler för spridning av slammet finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
  Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven finns för att minska risken för smittspridning, eftersom slammet kan innehålla farliga smittämnen. Kraven är också till för att minska risken för att föroreningar som metaller och kemikalier kommer ut på åkern.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan i undantagsfall ge dig tillstånd att kompostera ditt slam. Du kan få tillståndet om du till exempel har en anläggning med slamavvattning, bor på en ö eller i övrigt kan visa på en långsiktig, trovärdig och miljömässigt bra hantering av slammet.

Installera torrtoalett och ta hand om avfallet

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Du behöver göra en anmälan om du vill installera en förmultningstoalett eller liknande.
Anmäl torrtoalett och eget omhändertagande Pdf, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 320 kB)


Kostnad för handläggning

Om du bara vill ha ett utedass med kommunal hämtning behöver du inte anmäla detta. Du måste däremot alltid anmäla om du själv vill ta hand om latrinavfallet. För handläggning av en anmälan om torrtoalett utan eget omhändertagande tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 1 063 kr (2022). Om du både anmäler en torrtoalett och eget omhändertagande betalar du en avgift på 2 126 kr (2022).

Sidan uppdaterades