Hässleholms kommun

Situationsplan

Du behöver skicka med en situationsplan när du ansöker om eget avlopp. Situationsplanen är en karta som visar var anläggningens alla delar ska placeras i förhållande till omgivningen.

Viktigt med utförlig situationsplan

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig, eftersom den bland annat används för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1 000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ofta behov av att komplettera med en översiktlig situationsplan i till exempel storlek 1:3 000, för att alla relevanta uppgifter ska finnas med. Finns det till exempel dricksvattentäkter inom 200 meter från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade.

Beroende på avloppsteknik och geologiska förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 200 meter.

Det här ska situationsplanen visa

I en situationsplan ska följande framgå:

 • Fastighetsgränser
 • Avstånd till och placering av:
  - byggnader och fastighetsgränser
  - ytvatten (till exempel sjö, dike och bäck)
  - badplats
  - dricksvattentäkter/brunnar
  - energibrunnar
  - andra avloppsanläggningar
  - dränering
  - eventuell bräddpunkt
 • Placering av komponenter i avloppsanläggningen till exempel ledningsdragningar och eventuellt grundvattenrör.
 • Placering av eventuella provgropar.
 • Utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten.
 • Eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon.

Exempel på situationsplan

Nedan ser du ett exempel på hur en situationsplan för avloppsanläggning kan se ut. Situationsplanen visar utlopp till bäck på fastigheten Hässleholm 1:5.

Andra typer av avloppsanläggningar kan behöva ha med andra uppgifter. För infiltration ska du exempelvis ange plats för grundvattenrör och marklutning.

Skiss som visar exempel på hur en situationsplan kan se ut vid planering för ny avloppsanläggning. Anläggningens olika delar är markerade med bokstäver i kartbilden..

Exempel: Situationsplan för avloppsanläggning med utlopp till bäck på fastigheten Hässleholm 1:5.

Förklaring till bilden

A. Slamavskiljare med kemfällning

B. Styrenhet och larm

C. Fördelningsbrunn

D. Markbädd 2 x10 m i tätskikt

E. Uppsamlingsbrunn

F. Uppställningsplats för slamsugningsbil

G. Utsläppspunkt i Blåbäcken (frostsäkrad)

H. Grävd vattenbrunn, 4 m djup

I. Energibrunn (bergvärme)

J. Ytvattendränering

K. Borrad vattenbrunn, 54 m

L. Provgrop

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: