Hässleholms kommun

Planera ditt avlopp

En noggrann planering underlättar ansökan/anmälan av din nya avloppsanläggning och ger bra förutsättningar för en anläggning med lång livslängd och god funktion.

Du behöver få tillstånd

Att anlägga en avloppsanläggning kräver tillstånd från, eller anmälan till, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Vilken avloppsanläggning som fungerar och är tillåten på din fastighet beror på:

 1. Myndighetskrav för miljö- och hälsoskydd, till exempel skyddsnivå.
 2. Platsens förutsättningar.
 3. Dina önskemål.

Du kan behöva anlita en fackman

Ansvaret för att ta fram en ansökan/anmälan vilar på den sökande/den som skickar in anmälan. Eventuellt kan du behöva anlita en fackman för vissa typer av utredningar.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens roll är att sätta de yttre ramarna för vad som är en lämplig avloppsanläggning, men kan inte rekommendera exakt vilken anläggning du ska välja.

1. Myndighetskrav för miljö- och hälsoskydd

Kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få information om vilken skyddsnivå som kan bli aktuell på din fastighet eller kontrollera det själv genom länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp. Orange eller röd färg innebär hög skyddsnivå.

Länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp Länk till annan webbplats.

Hög belastning av övergödande ämnen på vattendrag i närheten kan vara ett skäl till att överväga hög skyddsnivå för miljöskydd. På motsvarande sätt kan hög skyddsnivå för hälsoskydd vara aktuellt om det finns en badplats i närheten. Vi gör en slutlig bedömning av skyddsnivå först när vi granskat alla underlag och undersökningar.

Vilken anläggning som är möjlig beror på vilka krav som ställs. Konventionell infiltration och fosforavlastad markbädd bedöms generellt klara miljökraven för normal skyddsnivå vid rening av avloppsvatten från WC, bad, disk och tvätt. Övriga anläggningar bedöms i det enskilda fallet.

På VA-guidens webbplats får du en översikt över produkter för små avloppsanläggningar.

VA-guidens marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

2. Platsens förutsättningar

Platsens förutsättningar styr vilken typ av anläggning som du kan välja, en del förutsättningar är juridiska medan andra är naturgivna.

Placera anläggningen på annans mark

Om avloppsanläggningen (eller del av den) ska placeras på annans mark, behöver du ett medgivande från markägaren. Det är fördelaktigt att ett servitut upprättas med den som äger marken. Med ett servitut finns en rätt till avloppsanläggningens placering oavsett vem som äger fastigheten där avloppsanläggningen ligger, eller vem som äger själva avloppsanläggningen. Du kan läsa mer om detta hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet om servitut Länk till annan webbplats.

Avstånd som bör uppfyllas

Det finns flera horisontella skyddsavstånd att förhålla sig till, se figur 1. Viktigast är skyddsavstånd från avloppsanläggningen till dricksvattentäkter. Vi rekommenderar följande skyddsavstånd:

 1. Vattentäkt: Minst 20 meter beroende på förutsättningarna. Se avsnitt Skydd av dricksvatten.
 2. Täthetsprovade ledningar – vattentäkt: minst 10 meter. Ej täthetsprovade ledningar – vattentäkt: Minst 20 meter.
 3. Täthetsprovade avloppsprodukter förutom ledningar – vattentäkt: Minst 20 m.
 4. Ytvatten och dike: Minst 10-30 meter för infiltrerande anläggningar.
 5. Uppställningsplats för slamtömningsfordon: Bör helst vara under 25 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Nivåskillnad mellan anslutningen till slamtömningsfordonet och slamavskiljarens botten bör inte vara mer än 5 meter. Fordonet behöver kunna vända. Avgift enligt avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger 25 meter. Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
  Renhållningsföreskrift för Hässleholms kommun Länk till annan webbplats. (föreskrifterna ligger längst ner på sidan)
 6. Väg: Minst 5 meter.
 7. Fastighetsgräns: Minst 4 meter.
 8. Bostad: Minst 10 meter.
Kartbild som visar horisontella skyddsavstånd.

Figur 1. Horisontella skyddsavstånd.

Särskilda krav vid infiltration

Om avloppsanläggningen ska infiltrera avloppsvattnet, behöver marken vara genomsläpplig och det vertikala skyddsavståndet till grundvattnet tillräckligt, minst 1 meter. För att ta reda på om förutsättningarna är rätt behöver man gräva en provgrop. Dessutom måste horisontellt skyddsavstånd till dricksvattentäkter vara uppfyllda. En genomsläpplig mark kräver längre skyddsavstånd. Tänk på att även höjdskillnader kan påverka skyddsavståndet.

Renat avloppsvatten ska ledas bort

Om avloppsvattnet inte ska/kan infiltreras, så behöver det avledas till exempelvis ett dike. För att avleda avloppsvatten till dike eller i ledning över annans mark behöver du ha medgivande från markägaren/ dikningsföretaget. Även till utsläppspunkten av renat avloppsvatten behövs tillräckliga skyddsavstånd.

Dricksvattnets kvalitet har betydelse

Vissa typer av avloppsanläggningar kräver en viss kvalitet på dricksvattnet för att reningen ska fungera tillfredsställande. Kontrollera med leverantören av den avloppsanläggning du vill ha att den fungerar med den kemi som ditt dricksvatten har.

3. Dina önskemål

Alla avloppsanläggningar behöver underhållas och skötas. Hur omfattande skötseln blir beror på vilken typ av avloppsanläggning man väljer.

De flesta avloppsanläggningar behöver slamtömmas en gång per år, men det finns variationer. För vissa typer av avloppsanläggningar krävs också el, påfyllning av kemikalier och serviceavtal. Alla driftskostnader behöver tas med i beräkningen innan man bestämmer sig för vilken typ av avloppsanläggning man vill ha. På VA-guidens webbplats finns ungefärliga driftskostnader redovisade.

VA-guidens marknadsöversikt Länk till annan webbplats.

Situationsplan

För att det ska vara möjligt för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att bedöma om den planerade avloppsanläggningen riskerar att påverka till exempel en dricksvattenbrunn behöver det finnas en bra karta som visar var anläggningen ska placeras i förhållande till omgivningen. En sådan karta kallas situationsplan och ska bifogas en ansökan/anmälan.

Så kan du utforma situationsplanen

Miljövänliga lösningar

En avloppslösning som medför återföring av näringsämnen till trädgårdsland eller åkermark, och/eller vattensparande teknik innebär en mer miljövänlig lösning.

Du kan exempelvis läsa mer här:

Ta hand om avfallet (Avloppsguiden) Länk till annan webbplats.

Vattenbesparande åtgärder (Avloppsguiden) Länk till annan webbplats.

Rapporter om små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten), sök på kretslopp Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: