Hässleholms kommun

Ansök om eget avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet.

Ny avloppsanläggning

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig.

Ansök om och anmäl eget avlopp Pdf, 472.9 kB.

Underlag till ansökan - infiltrationsbädd Pdf, 494.9 kB.

Underlag till ansökan - markbädd Pdf, 1.2 MB.

Perkolationstest Pdf, 23.2 kB.

Skicka in utförandeintyg

Använd vår e-tjänst för att skicka in utförandeintyg.

Du behöver ta fram uppgifter

Det är du som sökande, eller som inkommer med anmälan, som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan ska vara komplett. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen.

Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

De flesta behöver anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med sin ansökan/anmälan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar och slutligen anlägga /installera den anläggningen som beviljats tillstånd eller som vi bedömt är godtagbar.

Hitta lokala entreprenörer

En del av de entreprenörer/konsulter som är aktiva i Hässleholm finns listade på Avloppsguidens webbplats.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Lämna in ansökan i god tid

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

I tabellen nedan kan du läsa vilka steg som ingår i ansökan respektive anmälan och uppdelningen av ansvar mellan sökande och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Avgift för eget avlopp

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Från ansökan till beslut


Vad och när

Sökandes roll

Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningens roll

Innan ansökan lämnas in

Söker information om avlopp hos miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen, entreprenörer, leverantörer, webbplatser med mera.


Innan ansökan lämnas in


Lämnar information vid besök på kontoret eller vid telefonsamtal. Skickar ut informationsmaterial via brev eller mejl alternativt hänvisar till information här. Lämnar bland annat ett första preliminärt besked om vilken skyddsnivå som är aktuell på fastigheten, baserat på vad som är möjligt att se via kommunens översiktliga digitala kartskikt.

Innan ansökan lämnas in

Gör undersökningar av förutsättningarna på platsen, till exempel provgrop och jordartsanalys. Kontrollerar förekomst av fornminne och skyddad natur, grundvattennivå, läge för dricksvattentäkter, möjlighet till slamsugning med mera. Tar vid behov hjälp av sakkunnig konsult.

Information för dig som är entreprenör eller konsult


Innan ansökan lämnas in


Erbjuder ett informationsmöte för att diskutera ansökan/anmälan, eventuellt i samband med ett platsbesök.

Ansökan/anmälan

Upprättar och skickar in ansökan/anmälan inklusive bilagor.

Läs mer på vår sida om Situationsplan


Du kan läsa mer om följande avsnitt på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats:

Profilritning Länk till annan webbplats.

Drift- och underhållsinstruktion Länk till annan webbplats.


Ansökan/anmälan


Granskar inkomna handlingar. Begär eventuellt komplettering.

Ansökan/anmälan

Kompletterar eventuellt den inskickade ansökan/anmälan.


Eventuella synpunkter från berörda


Avgör om det finns grannar som är berörda och om det finns anledning att ta in uppgifter från kommunens renhållningsansvariga (Hässleholm Miljö AB) eller annan myndighet, till exempel länsstyrelsen. Skickar ärendet till berörda med möjlighet att yttra sig. Gör ett platsbesök om det inte gjorts tidigare i processen.

Eventuella synpunkter från berörda

Får möjlighet att yttra sig över eventuellt inkomna uppgifter.


Beslut


Gör en samlad bedömning av ärendet, fattar beslut och skickar det till sökanden/den som skickat in anmälan och de eventuella berörda som kan ha rätt att överklaga beslutet. Beslutet kan innebära tillstånd/ föreläggande med ett antal villkor om anläggningsarbetet och driften av anläggningen. Beslutet kan också innebära ett avslag på ansökan eller ett förbud om det som presenterats i ansökan/ anmälan inte uppfyller kraven på platsen för anläggningen.

Eventuell överklagan

Tar emot och läser beslutet. Inväntar att beslutet vinner laga kraft. Beslutet är överklagningsbart i 3 veckor efter att det mottagits.


Anläggningsarbete

Vid beviljat lagakraftvunnet tillstånd: ser till att anlitad sakkunnig entreprenör får del av beslutet inklusive bilagor. Startar anläggningsarbetet. Kontrollerar och dokumenterar löpande arbetet enligt kontrollplan/ utförandeintyg som är bifogat beslutet.


Anläggningsarbete

Kontaktar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast arbetsdagen innan anläggningen är färdigställd för att ge möjlighet till att se anläggningen innan den täcks över. (Om detta finns som villkor i tillståndsbeslutet/försiktighetsmått i föreläggandet)


Anläggningsarbete


Gör eventuellt en inspektion på plats.

Anläggningsarbete

Skickar in utförandeintyg och fotodokumentation av anläggningsarbetet. Underskrivet av sökanden/den som skickat in anmälan och ansvarig entreprenör.

Granskar utförandeintyg och fotodokumentation. Skickar ett utlåtande till sökande och renhållningsansvarig (Hässleholm Miljö AB)

Drift


Avslutar ärendet om allt ser ok ut.

Drift

Sköter och underhåller anläggningen i enlighet med tillstånd/föreläggande.
Tillsyn på anläggningen när den är i drift.Vanliga frågor om eget avlopp

De flesta behöver anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med sin ansökan/anmälan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar och slutligen anlägga /installera den anläggningen som beviljats tillstånd till eller som vi bedömt är godtagbar. En del av de entreprenörer/konsulter som är aktiva i Hässleholm finns listade på Avloppsguidens webbplats.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.


Som fastighetsägare är du ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav. Detta gäller både då ansökan för en ny anläggning prövas och under den löpande driften. Även om du väljer att anlita en entreprenör, så rekommenderar vi att du som fastighetsägare är delaktig i tillståndsprocessen, att du ser till så att inlämnade uppgifter är kompletta och korrekta samt att du kontrollerar så att din avloppsanläggning anläggs enligt villkoren i tillståndet.

De flesta behöver anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med sin ansökan/anmälan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geohydrologiska förutsättningar och slutligen anlägga /installera den anläggningen som beviljats tillstånd till eller som vi bedömt är godtagbar. En del av de entreprenörer/konsulter som är aktiva i Hässleholm finns listade på avloppsguidens webbplats.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.


Som fastighetsägare är du ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav. Detta gäller både då ansökan för en ny anläggning prövas eller en anmälan handläggs, och under driften. Även om du väljer att anlita en entreprenör, så rekommenderar vi att du som fastighetsägare är delaktig i tillståndsprocessen/anmälan, att du ser till så att inlämnade uppgifter är kompletta och korrekta samt att du kontrollerar så att din avloppsanläggning anläggs enligt villkoren i tillståndet/meddelade försiktighetsmått.

Är du intresserad av en kretsloppsanpassad lösning där du återför näringsämnen från avloppet till din egen mark?

Avlopp från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller växtnäringsämnen (främst kväve, fosfor och kalium) och kan ersätta handelsgödsel inom lantbruk eller vid trädgårdsodling. Idag finns det flera olika metoder som möjliggör återföring av näring från avloppet på ett hygieniskt säkert sätt.

Se vår sida Planera ditt avlopp.

Planera ditt avlopp

Du hittar också information på Avloppsguidens webbplats.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Gropen ska helst grävas under våren och som tumregel 2 meter djupare än den nivå där du vill infiltrera ditt avloppsvatten. Om du stöter på grundvatten behöver du inte gräva djupare.

Kontakta gärna oss (miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen) ett par dagar innan gropen grävs. Provgropen måste stå öppen i minst ett dygn innan en inspektion kan genomföras.

0451-26 70 00

E-post till miljo@hassleholm.se

Det krävs en jordanalys för att bedöma förutsättningarna.

SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) kartvisare för genomsläpplighet kan ge en grov preliminär bedömning av förutsättningarna.

SGU:s kartvisare för genomsläpplighet Länk till annan webbplats. 

Det vanligaste är att en entreprenör anlitas för att utföra jordanalys med perkolationstest.

Om du ska göra testet själv har vi ett par testkit för utlåning. Det finns instruktioner i testkitet och en instruktionsvideo på Youtube.

Instruktionsvideo på Yotube Länk till annan webbplats.

Testkiten är ofta utlånade så hör av dig i god tid om vill låna ett test.

I anmälningsblanketten anges vilka bilagor som ska bifogas.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens målsättning är att handläggningstiden inte ska vara mer än 6 veckor från att komplett underlag har inkommit.

Om ägare till närliggande fastigheter eller kommunens renhållningsbolag (Hässleholm Miljö AB) ska få möjlighet att yttra sig om underlaget tar det oftast minst en månad innan vi kan ta beslut i ärendet.

Ibland kan det vara svårt att hitta en bra lösning och placering på sin egen fastighet. I sådana fall kan det vara värt att fundera över om du och en eller flera av dina grannar kan anlägga en gemensam anläggning, alternativt om du har möjlighet att anlägga din avloppsanläggning eller utsläppspunkten på en intilliggande fastighet.

För att anlägga avloppsanläggningen på någon annans fastighet krävs givetvis medgivande från den eller de som äger fastigheten. Vi rekommenderar att ett servitutsavtal upprättas.

Kontakta Lantmäteriet för mer information om hur det går till.

E-post till lantmateriet@hassleholm.se

Se avsnittet "Avstånd att ta hänsyn till under Planera ditt avlopp.

Planera ditt avlopp

Kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen eller kontrollera det själv genom länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp. Orange eller röd färg innebär hög skyddsnivå.

Länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp Länk till annan webbplats.

För normal skyddsnivå ska anläggningen rena minst 90 procent av organiska ämnen och minst 70 procent av fosfor. För hög skyddsnivå ska anläggningen rena minst 90 procent av organiska ämnen och minst 90 procent av fosfor.

Du kan behålla din befintliga trekammarbrunn eller slamavskiljare som har motsvarande slamavskiljande funktion under förutsättning att den har en våtvolym på minst 2 m³ (gäller om avloppet ska betjäna ett hushåll med upp till fem personer). Du bör dock kontrollera att slamavskiljarens fungerar tillfredsställande, annars riskerar du att avsevärt förkorta livslängden på din nya avloppsanläggning. I en väl fungerande trekammarbrunn är det relativt lite flytslam i den tredje kammaren. En konventionell slamavskiljare ska alltid vara försedd med t-rör.

Även om har du fått ett bygglov från miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver du söka ett separat tillstånd för att få anlägga ett avlopp.

Slamavskiljaren ska vara åtkomlig för kommunens slamtömningsfordon, vilket innebär att avståndet mellan platsen där fordonet kan parkera och den del av anläggningen som ska tömmas inte bör vara längre än 25 meter och dess botten bör inte ligga lägre än 5 meter under fordonets uppställningsplats. Om avståndet överstiger 25 meter kan detta innebära att kostnaden för tömningen blir högre. Vidare bör du som fastighetsägare se till så att det finns en farbar väg så att slamtömningsfordonet kan ta sig fram obehindrat.

Du kan läsa mer om slamtömning på Hässleholm Miljös webbplats.

Hässleholm Miljö om slamtömning Länk till annan webbplats.

Inrättande av en avloppsanläggning utan tillstånd, eller ändring av en befintlig avloppsanläggning utan föregående anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är inte tillåtet och kan leda till miljösanktionsavgift (5 000 kr).

Varken du själv eller entreprenören får påbörja anläggandet av avloppsanläggningen innan du fått ett beslut från oss. Vi kan komma att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till din anläggning, oavsett dess ålder, om vi gör bedömningen att den inte uppfyller lagstiftningens krav.

Din ansökan fyller du lämpligast i tillsammans med den sakkunniga entreprenör du har valt att anlita. Gå igenom ansökan noggrant och se till så att du har fyllt i samtliga uppgifter som krävs, samt att all information är korrekt, innan du skriver på och skickar in din ansökan.

I de fall en ansökan saknar en eller flera uppgifter, eller då en uppgift visar sig vara inkorrekt, kan vi förelägga dig som fastighetsägare om att komplettera din ansökan. Detta innebär att handläggningstiden för ditt ärende förlängs.


I anmälningsblanketten anges vilka bilagor som ska bifogas.

Du hittar information på vår sida om situationsplan.

Situationsplan

Lösningar som medför återföring av närings- och mullämnen till kretsloppet (trädgårdsland eller åkermark) och använder så lite vatten som möjligt är mer miljövänliga än konventionella lösningar där allt avloppsvatten leds till sluten tank till exempel.

Se avsnittet "Miljövänliga lösningar" på sidan om slamtömning för tips om var du kan läsa mer.

Slamtömning

På följande webbplatser kan du läsa om små avlopp, ta del av beskrivningar av olika system för rening samt ladda ner blanketter och publikationer.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmydigheten Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: