Hässleholms kommun

Upphävande av detaljplaner för Sösdala 1:110 mfl

Planförslagets syfte är att upphäva den sydöstra delen av gällande detaljplan Förslag till utvidgning af fastställd stadsplan för Sösdala municipalsamhälle, antagen 1917 samt delar av Förslag till ändring av stadsplan för Sösdala municipalsamhälle, som antogs i januari 1948. Upphävandet av detaljplanerna grundar sig i att möjliggöra för Trafikverket att bygga ut riksväg 23 till en 2+1 väg med mittseparering.

Planområdet lokalisering.

Planområdet lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med förenklat standardförfarande. Detta innebär att synpunkter enbart kan lämnas under samrådet då granskning uteblir. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan

Detaljplaneprocessen vid förenklat förfarande.

Detaljplaneprocessen vid förenklat förfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Alice Adolfsson

E-post: alice.adolfsson@hassleholm.se

Samrådshandlingar (2023)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: