Hässleholms kommun

Planprogram för Garnisonen

Planprogrammets syfte är att förtydliga kommunens vision kring framtida utveckling av Garnisonen. Visionen är att göra området till en sammanhängande stadsdel med fler bostäder, säkra trafiklösningar, tillgänglig grönstruktur och fler mötesplatser. Planprogrammet syftar även till att ge ett bättre beslutsunderlag för kommande detaljplanering genom att redovisa områdets förutsättningar, utgångspunkter, mål och övergripande markanvändning för att skapa en fungerande helhet.

Planprogrammets avgränsning.

Planprogrammets avgränsning.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett planeringsdokument där kommunen anger mål och riktlinjer för till exempel ett större område. Planprogrammet ger kommunen möjlighet att tidigt lyfta viktiga frågor och möjliga lösningar och
alternativ inför fortsatt planering.

Processen för att ta fram ett planprogram

När planprogram tas fram finns det ett kommunikationstillfälle att samråda med allmänhet, sakägare och myndigheter. Inkomna synpunkter bearbetas
och kan medföra ändringar i förslaget innan planprogrammet godkänns
av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett planprogram är vägledande och inte juridiskt bindande, det går därför inte att överklaga nämndens beslut om att godkänna planprogrammet.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

E-post: alexander.lindahl@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: