Hässleholms kommun

Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket)

Syftet med detaljplanen är att planlägga reningsverkets nuvarande markanvändning och att göra det möjligt att i framtiden utveckla reningsverket. Det behövs när staden växer. Planförslaget ska även utreda lämplig markanvändning i anslutning till reningsverket. Detta gör kommunen bland annat för att förvissa sig om att Reningsverket idag och i framtiden kan fungera och utvecklas samtidigt som andra intressen tillgodoses. Det gäller bland annat riksintressen som järnväg, friluftsliv och kringliggande naturmiljö. Det är också viktigt att se till att Reningsverket inte påverkar boende i närheten negativt.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande enligt PBL 2010:900, vilket innebär att det finns två tillfällen för kommunikation med allmänhet, sakägare och myndigheter. Dessa tillfällen är i samrådet och i granskningen.

Att planförslaget för Reningsverket genomförs med utökat förfarande beror på att planförslaget;

- bedöms vara av stor vikt för allmänheten

- bedöms ha stor påverkan på miljön. Hässleholms kommun har därför tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Hässleholms kommun informerar allmänheten om förslaget genom en kungörelse. Granskningstiden är fyra veckor.

Därefter sker antagandet av detaljplanen i kommunfullmäktige.

Detaljplaneprocessen vid utökat förfarande. Planen var på samråd år 2021 och granskning 31 januari till den 1 mars 2024.

Detaljplaneprocessen vid utökat förfarande. Planen var på samråd år 2021 och granskning 31 januari till den 1 mars 2024.

Frågor besvaras av

För frågor kring planförslaget kan ni ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson och planchef Cecilia Lindgard.

Cecilia Lindgard: cecilia.lindgard@hassleholm.se, tel.nr 0451-26 70 00

Bo Persson: bo.b.persson@hassleholm.se, tel.nr 0709-719915

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: