Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Verkstaden 6

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en ny byggnad på platsen där det idag är en parkeringsyta, vid korsningen Katensgatan och Hantverkaregatan intill kontorshusen på Norra Station. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum. Byggnaden utformas för att passa in med omgivande byggnader men samtidigt ha ett säreget uttryck.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Beslut om att anta förslag till detaljplan för Verkstaden 6 m.fl. planeras till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 juni.

Synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”.Synpunkter som kommit in under granskningen har sammanställts och besvarats i ett ”granskningsutlåtande”.

Redaktionella ändringar har gjorts mellan granskningen och antagandet. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny granskning bedöms nödvändig.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

E-post: sherif.hosny@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: