Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Skog och natur

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommunens skogsinnehav

Kommun äger och förvaltar ca 2 000 ha mark som klassas som skogsmark. Större delen av arealen är mark belägen utanför detaljplanerat område. Denna typ av mark regleras av Skogsvårdslagen. Ca 15 % av arealen är större sammanhängande skogs/naturområden belägna inom detaljplanerat område.


Kommunens markinnehav är koncentrerat runt de olika tätorterna, vilket innebär att större delen av skogsinnehavet benämns som tätortsnära skog enligt Skogsstyrelsens definition. Begreppet tätortsnära skog omfattar skog inom 1 km från tät bebyggelse eller skog som frekvent nyttjas av allmänheten.


I skogsinnehavet ingår även Ubbalt’s naturreservat vid Vittsjön (området sköts enligt en skötselplan som Länsstyrelsen utfärdat) samt ett Natura 2000-område vid sjön Bjärlången.


Skogsinnehavet är certifierat enligt både FSC® C015573 och PEFC™. Detta innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar inom kommunens skogsmark uppfyller de krav som ställs genom FSC/PEFC.
Som planeringsredskap för skötseln används en ”Grön” skogsbruksplan framtagen 2010 med hjälp av Skogsstyrelsen. Den ”gröna” skogsbruksplanen är av en modell som Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen tagit fram speciellt för kommuner och landsting. I denna planen läggs, förutom de ordinarie kriterierna för en grön skogsbruksplan, även in kriterier och åtgärdsförslag som tar hänsyn till rekreation och kulturmiljövård.

 

Eftersom större delen av kommunens skogsbestånd utgörs av tätortsnära skog vars främsta uppgift är att vara en tillgång för kommuninnevånarna gällande rekreation, friskvård, naturupplevelser och biologisk mångfald är också alla åtgärder som utförs gjorda med beaktande av detta.
Det förs också en kontinuerlig dialog med allmänheten, som har de mest skiftande åsikter, gällande skogs/naturskötsel.
Hovdala-Mölleröd skog och naturområde med del av Finjasjön ägs och förvaltas av det helägda kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB.

 

Skogvårdsarbete Tyringe 2017

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Skånetimmer AB att utföra naturvårdande gallring-röjning och slutavverkning-föryngring av vissa av kommunens natur/skogsområde i Tyringe under 2017 enligt bifogade kartor och åtgärdsförslag, baserade på aktuell skogsbruksplan. Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.

Utöver planerade åtgärder enligt skogsbruksplanen kommer även en del åtgärder på naturmark inom park- och kvartersmark att utföras av egen personal.

Åtgärderna påbörjas under februari och kan komma att pågå i varierande omfattning under året.

Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreations-värdena inom kvarters- och tätorts-nära natur.

Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC/PEFC och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk.

Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas. Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med.

Åtgärder Tyringe 2017PDF (pdf, 367.3 kB)

Målklasser för skogsskötselPDF (pdf, 1.2 MB)

Öppna kartanPDF (pdf, 288.1 kB)

Tyringe karta

Sidan uppdaterades 2017-09-05 av Annika Johansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun