Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Uppgradering Söder - slåtteräng Hovdala

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Fram tills åtminstone 1920-talet hölls slåtterängarna i Hovdala naturområde igång för produktion av hö. Vi vill återskapa denna missgynnade biotop, gynna biologisk mångfald och reducera den igenväxning som skett under andra halvan av 1900 talet.

Bilden visar hur en man slår slåtterängen i Hovdala naturområde med två stora bruna hästar och vagn.

Slåttern på Hovdalas slåtteräng utförs med häst och slåtteraggregat. Fotograf: Lars-Erik Williams

En unik miljö

Direkt söder om Hovdala slott, längs med Hovdalaån, ligger en före detta så kallad sidvallsäng, vilket är en fuktig slåtteräng. Här producerades hö åtminstone fram till slutet av 1920-talet, troligen längre. Området omfattar ca 2,5 ha. Tills nyligen var denna mark under olika stadier av igenväxning, bland annat med mycket videbuskage.

Bilden visar en igenväxt äng med buskar och hög vass.

Bilden är tagen innan starten av restaureringen av slåtterängen på Hovdala naturområde. Fotograf: Lars-Erik Williams

Syftet med restaureringen

Sedan 2008 pågår en restaurering av slåtterängen. Buskar och träd har röjts, videbuskar har ryckts upp med rötterna, stubbar har frästs ner och marken håller på att jämnas till. Dock har alträd längs Hovdalaån sparats, eftersom det är viktigt att ån beskuggas. Årligt slåtter av fältvegetationen kommer att äga rum. Eventuell möjlighet till översilning av ängen har utretts.

bilden visar en öppen och röjd slåtteräng efter restaureringsarbetet.

Efter röjningsarbetet och restaureringen av slåtterängen har en unik biotop tagits tillbaka i bruk. Fotograf: Lars-Erik Williams

Såhär jobbar vi vidare

Idag är vegetationen relativt artfattig. Vegetationsanalys för möjlighet till uppföljning har utförts. På sikt förväntas artrikedomen öka, då slåttergynnade arter kommer att öka i antal. Fågellivet förväntas också gynnas genom återupptagen slåtter.

Restaureringsprojektet har pågått som två LONA-projekt t.o.m. 2014. Slåtterarbetet kommer att fortsätta framöver.

Det finns en skylt upsatt på plats för dig som besökare att ta del av information om projektet och historia bakom platsen. Länk till skylten.PDF (pdf, 300.1 kB)

Tryck här för att se ortofoto på före- och efterbild över slåtterängen.PDF (pdf, 523.3 kB)

Sidan uppdaterades 2019-05-15 av Linn Bendahl